ประวัติอาจารย์

16Feb/18

ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 02-727-3880 โทรสาร: 02-375-2809 อีเมล: tippawan@hyperhub.net อัพเดตข้อมูลล่าสุด: 20/01/63

16Feb/18

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 0-2727-3894 โทรสาร: 0-2375-8778 อีเมล: nattha@nida.ac.th ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:

16Feb/18

รองศาสตราจารย์ ดร. จุรี วิจิตรวาทการ

รองศาสตราจารย์ ดร. จุรี วิจิตรวาทการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทรศัพท์: 0-2727-3501 โทรสาร: 0-2374-7399 อีเมล: juree@nida.ac.th การศึกษา Ph.D. Anthropology, University of California at Berkeley M.A. Asian Studies, University of California at Berkeley B.A. Political Science, UniversityRead More…

16Feb/18

รองศาสตราจารย์ ดร. จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์

รองศาสตราจารย์ ดร. จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 0-2727-3887 โทรสาร: 0-2375-2809 อีเมล: chindala@nida.ac.th

15Feb/18

รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 02-727-3334,  02-727-3917 โทรสาร: 0-2374-4977 อีเมล: kasems.c@nida.ac.th

15Feb/18

ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนอง

ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนอง อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240 โทรศัพท์: 081 259 8659 โทรสาร: 0-2374-7395 อีเมล: anchana@gmail.com