ประวัติอาจารย์

16Feb/18

รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์

    รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี  โสคติยานุรักษ์  อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 0-2727-3859 โทรสาร: 0-2374-0324 อีเมล: montree_so@yahoo.com  

16Feb/18

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกริช เปาอินทร์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกริช เปาอินทร์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ10240 โทรศัพท์: 02-727-3890 โทรสาร: 0-2375-9164 อีเมล: migskurin@hotmail.com

16Feb/18

รองศาสตราจารย ดร. สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์

รองศาสตราจารย ดร. สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ อาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Tel : 0-2727-3902 Fax : 0-2374-4977 e-mail : suchitra@nida.ac.th

16Feb/18

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัย อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 0-2727-3913 โทรสาร: 0-2374-7395 อีเมล: wewatpun@yahoo.com

16Feb/18

รองศาสตราจารย์ ดร. พลอย สืบวิเศษ

รองศาสตราจารย์ ดร. พลอย สืบวิเศษ อาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Tel: 0-2727-3884 Fax: 0-2375-8778 e-mail  ploy@nida.ac.th รางวัลที่เคยได้รับ รางวัลพระราชทานเหรียญทอง รัฐศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ทุนรัฐบาลอังกฤษ ให้ไปศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตที่ประเทศสหราชอาณาจักร ทุนพระราชทานส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต และในการศึกษาดูงานต่างประเทศในการทำดุษฎีนิพนธ์ [/su_spoiler] อัพเดตข้อมูลล่าสุด: 10/04/62

16Feb/18

ศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร บุราคม

 ศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร บุราคม อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ10240 โทรศัพท์: 0-2727-3891 โทรสาร: 0-2374-4977 อีเมล: ponlapat.b@gmail.com    

16Feb/18

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ อาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Tel : 0-2727-3896 Fax : 0-2374-7395 e-mail : boon@nida.ac.th

16Feb/18

ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทร 02-727-3880 โทรสาร 02-375-2809 e-mail: tippawan@hyperhub.net ปรับปรุงชุดรูปแบบและข้อมูลล่าสุด: 23/05/2562

16Feb/18

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ10240 โทรศัพท์: 0-2727-3894 โทรสาร: 0-2375-8778 อีเมล: nattha@nida.ac.th   ปรับปรุงชุดรูปแบบและข้อมูลล่าสุด: 23/05/2562