ประวัติอาจารย์

16Feb/18

รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์

  รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี  โสคติยานุรักษ์  อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 0-2727-3859 โทรสาร: 0-2374-0324 อีเมล: montree_so@yahoo.com  

16Feb/18

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกริช เปาอินทร์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกริช เปาอินทร์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ10240 โทรศัพท์: 02-727-3890 โทรสาร: 0-2375-9164 อีเมล: migskurin@hotmail.com   ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:

16Feb/18

ศาสตราจารย์ ดร. อุดม ทุมโฆสิต

  ศาสตราจารย์ ดร. อุดม ทุมโฆสิต อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 0-2727-3893 โทรสาร: 0-2375-9164 อีเมล: udom@nida.ac.th

16Feb/18

รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์

รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240 โทรศัพท์: 0-2727-3902 โทรสาร: 0-2374-4977 อีเมล: suchitra@nida.ac.th

16Feb/18

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัย อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 0-2727-3913 โทรสาร: 0-2374-7395 อีเมล: wewatpun@yahoo.com  

16Feb/18

รองศาสตราจารย์ ดร. พลอย สืบวิเศษ

รองศาสตราจารย์ ดร. พลอย สืบวิเศษ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 0-2727-3884 โทรสาร: 0-2375-8778 อีเมล:  ploy@nida.ac.th

16Feb/18

ศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร บุราคม

 ศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร บุราคม อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 0-2727-3891 โทรสาร: 0-2374-4977 อีเมล: ponlapat.b@gmail.com    

16Feb/18

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร: 0-2727-3896 แฟกซ์ : 0-2374-7395 อีเมล: boon@nida.ac.th

16Feb/18

ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 02-727-3880 โทรสาร: 02-375-2809 อีเมล: tippawan@hyperhub.net อัพเดตข้อมูลล่าสุด: 20/01/63

16Feb/18

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 0-2727-3894 โทรสาร: 0-2375-8778 อีเมล: nattha@nida.ac.th ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: