ประวัติอาจารย์

16Feb/18

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกริช เปาอินทร์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกริช เปาอินทร์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ10240 โทรศัพท์: 02-727-3890 โทรสาร: 0-2375-9164 อีเมล: migskurin@hotmail.com

16Feb/18

รองศาสตราจารย ดร. สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์

รองศาสตราจารย ดร. สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ อาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Tel : 0-2727-3902 Fax : 0-2374-4977 e-mail : suchitra@nida.ac.th

16Feb/18

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัย อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 0-2727-3913 โทรสาร: 0-2374-7395 อีเมล: wewatpun@yahoo.com

16Feb/18

รองศาสตราจารย์ ดร. พลอย สืบวิเศษ

รองศาสตราจารย์ ดร. พลอย สืบวิเศษ อาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Tel: 0-2727-3884 Fax: 0-2375-8778 e-mail  ploy@nida.ac.th อัพเดตข้อมูลล่าสุด: 10/04/62

16Feb/18

ศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร บุราคม

 ศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร บุราคม อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ10240 โทรศัพท์: 0-2727-3891 โทรสาร: 0-2374-4977 อีเมล: ponlapat.b@gmail.com    

16Feb/18

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ อาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Tel : 0-2727-3896 Fax : 0-2374-7395 e-mail : boon@nida.ac.th

16Feb/18

ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทร 02-727-3880 โทรสาร 02-375-2809 e-mail: tippawan@hyperhub.net อัพเดตข้อมูลล่าสุด: 11/04/62

16Feb/18

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ10240 โทรศัพท์: 0-2727-3894 โทรสาร: 0-2375-8778 อีเมล: nattha@nida.ac.th อับเดตข้อมูลล่าสุด: 10/04/62

16Feb/18

รองศาสตราจารย์ ดร. จุรี วิจิตรวาทการ

รองศาสตราจารย์ ดร. จุรี วิจิตรวาทการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Tel : 0-2727-3501 Fax : 0-2374-7399 E-mail : juree@nida.ac.th การศึกษา Ph.D. Anthropology, University of California at Berkeley M.A. Asian Studies, University of California at Berkeley B.A. PoliticalRead More…