ประวัติอาจารย์

24Apr/18

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สิโรรส

  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สิโรรส อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 อีเมล: psiroros@gmail.com

24Apr/18

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร

อาจารย์ประจำหลักสูตรคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 0-2727-3856 โทรสาร: 0-2375-1296 อีเมล: pakorn@nida.ac.th  

24Apr/18

รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน

  รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 02-727-3903 โทรสาร: 02-727-3903 อีเมล: taweesak_nida@yahoo.com, taweesak@nida.ac.th

02Apr/18

รองศาสตราจารย์ ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

รองศาสตราจารย์ ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 02-727-3925 โทรสาร: 0-2374-7395 อีเมล: achakorn@ics.nida.ac.th, achakorn1@gmail.com

02Apr/18

รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240 Tel : 0-2727-3856 Fax : 0-2375-1296 E-mail : pairote@nida.ac.th

16Feb/18

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดนุวัศ สาคริก

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดนุวัศ สาคริก อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 02-5612259 อีเมล: danuvas.nida@gmail.com

16Feb/18

รองศาสตราจารย์ ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ

   รองศาสตราจารย์ ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240 Tel: 0-2727-3858 Tel: 0-2374-1296 e-mail: chandra-nuj@nida.ac.th

16Feb/18

รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา

     รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240 Tel : 0-2727-3914 Fax : 0-2375-1296 E-mail : prapon.s@nida.ac.th

16Feb/18

ศาสตราจารย์ ดร. นิสดารก์ เวชยานนท์

     ศาสตราจารย์ ดร. นิสดารก์  เวชยานนท์  อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 0-2727-3916 โทรสาร: 0-2375-2809 อีเมล: nisada.nida@gmail.com