ประวัติอาจารย์

07Dec/20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 อีเมล: pananda.c@gmail.com

02Mar/20

อาจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ

อาจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 อีเมล: lyn1207@gmail.com ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 02/03/2563

23Jan/20

อาจารย์ ดร. ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์

อาจารย์ ดร. ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 อีเมล: Chumphol.aun@hotmail.com ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 23/01/2563

12Dec/19

อาจารย์ ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง

อาจารย์ ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 02-727-3912 อีเมล: pchuayprakong@gmail.com

24Apr/18

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สิโรรส

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สิโรรส อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 อีเมล: psiroros@gmail.com

24Apr/18

รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ปรียากร

รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ปรียากร อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 0-2727-3856 โทรสาร: 0-2375-1296 อีเมล: pakorn@nida.ac.th  

24Apr/18

รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน

  รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน  อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 02-727-3903 โทรสาร: 02-727-3903 อีเมล: taweesak_nida@yahoo.com, taweesak@nida.ac.th

02Apr/18

รองศาสตราจารย์ ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

รองศาสตราจารย์ ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 02-727-3925 โทรสาร: 0-2374-7395 อีเมล: achakorn@ics.nida.ac.th, achakorn1@gmail.com

02Apr/18

รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240 โทร: 0-2727-3856 แฟกซ์: 0-2375-1296 อีเมล: pairote@nida.ac.th

16Feb/18

รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุวัศ สาคริก

รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุวัศ สาคริก อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 0-2727-3900 อีเมล: danuvas.nida@gmail.com ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 16/01/2563