ประวัติอาจารย์

12Dec/19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 02-727-3912 อีเมล: pchuayprakong@gmail.com

15Feb/18

รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 02-727-3334,  02-727-3917 โทรสาร: 0-2374-4977 อีเมล: kasems.c@nida.ac.th