ประชาสัมพันธ์

02Jul/19

ปาฐกถาพิเศษ นโยบายสาธารณะเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทย

ปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวันครบรอบ 64 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดการปาฐกาพิเศษ ลงทะเบียน:  https://qrgo.page.link/zEV4k ——————————————————————————————————————— ปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวันครบรอบ 64 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หัวข้อ รัฐประศาสนศาสตร์: นโยบายสาธารณะเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทย โดย ดร.บัณฑิต นิจถาวร อดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องRead More…

24May/19

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ The Philosophical Foundations of Public Administration: East and West

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษของ Professor Edoardo Eriprando Ongaro ซึ่งเป็นประธานของ European Group of Public Administration (EGPA) เรื่อง “The Philosophical Foundations of Public Administration: East and West” และ “Innovation and Public Administration: Contextual Influences” ในวันพุธที่ 26 มิถุนายนRead More…

10Apr/19

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาเอก สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาเอก สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดใบสมัคร – กรณีปกติ ดาวน์โหลดใบสมัคร – กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา หนังสือรับรองผู้สมัคร   คุณสมบัติผู้สมัคร  ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บริหารธรุกิจ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญยาโทในสาขาใดสาขาหนึ่งที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งจะต้องเป็นสถาบัน/หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 หรือ ถ้าเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 3.5 แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3.2 แต่ต้องมีผลงานทางวิชาการแนบพร้อมใบสมัครอย่างน้อย 1 ชิ้น ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบRead More…

02Apr/19

เรียน ป.โท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 2

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Master of Public Administration Program เรียน ป.โท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้   ดาวนโหลดใบสมัคร เอกสารการรับสมัคร สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนRead More…

19Mar/19

รับสมัครเรียน ปริญญาโท ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัครเรียนหลักสูตร ปริญญาโท  ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รายละเอียดหลักสูตร MPA  http://gspa.nida.ac.th/th/ybcr รายละเอียดหลักสูตร MPPM  http://gspa.nida.ac.th/th/dusx รายละเอียดหลักสูตร MPA (หลักสูตร International) http://gspa.nida.ac.th/en/1uvy หลักสูตร ปริญญาโท  MPA | MPPM ภาคปกติ รับสมัครกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาบัดนี้ – 5 เมษายน 2562 รับสมัครกรณีสอบข้อเขียนบัดนี้ – 28 มิถุนายน 2562

22Jan/19
หลักสูตร DAD รุ่นที่ 3

หลักสูตร DAD รุ่นที่ 3 ปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2562

หลักสูตร DAD รุ่นที่ 3 ปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล” (Development Administrator in Digital Era: DAD) DAD รุ่นที่3 The key for success in digital era. Disrupt before being disrupted ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ ดาวนโหลดใบสมัครRead More…

11Jan/19

หลักสูตรฝึกอบรม NIDA MAX รุ่นที่ 2 ปิดรับสมัคร18 มกราคม 2562

หลักสูตรฝึกอบรม NIDA MAX เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 2    ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ ปรัชญาแนวคิดของหลักสูตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือ National Institute of Development Administration : NIDA เป็นสถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำด้านการบริหารการพัฒนาและเป็นแหล่งองค์ความรู้เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลตามปรัชญาของสถาบันว่า “สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change) NIDA ได้ผลิตนักบริหารที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมในสาขาต่าง ๆ เพื่อมารับใช้สังคมและประเทศชาติรวมถึงเป็นเสาหลักในการพัฒนาศาสตร์การบริหารและการผลิตนักบริหารชั้นนำของประเทศ ภายใต้ความพร้อมทางวิชาการและสถานที่ซึ่งมีความพร้อมอย่างครบถ้วนในทุกมิติตามแนวที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล (GoodRead More…