ประกาศคณะ

19Feb/20

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2563

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2563 การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2563 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ

18Feb/20

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพิจารณาคัดเลือกกรณีปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังกฤษ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพิจารณาคัดเลือกกรณีปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังกฤษ

13Jan/20

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตร MPPM กรุงเทพ รุ่นที่ 25 และ ชลบุรี รุ่นที่ 9

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตร MPPM กรุงเทพ รุ่นที่ 25 และ ชลบุรี รุ่นที่ 9

10Jan/20

กำหนดวันเวลาสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกหลักสูตร MPPM รุ่นที่ 25 ครั้งที่ 3

กำหนดวันเวลาสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกหลักสูตร MPPM รุ่นที่ 25 ครั้งที่ 3

10Jan/20

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

26Dec/19

เปิดรับสมัครปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 25

เปิดรับสมัครปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 25   ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์   คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)  มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้   วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี สมัครทางอินเทอร์เน็ต  https://entrance.nida.ac.th/ สมัครด้วยตนเอง 2.1 ขอรับในสมัครที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ขั้นRead More…