ประกาศคณะ

31Jan/19
ประกาศคณะ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์  

22Jan/19
หลักสูตร DAD รุ่นที่ 3

หลักสูตร DAD รุ่นที่ 3 ปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2562

หลักสูตร DAD รุ่นที่ 3 ปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล” (Development Administrator in Digital Era: DAD) DAD รุ่นที่3 The key for success in digital era. Disrupt before being disrupted ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ ดาวนโหลดใบสมัครRead More…

18Jan/19
ประกาศคณะ

สมัครเรียน ป.โท MPA ภาคพิเศษ จ. นครราชสีมา รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเรียน ต่อ ป.โท MPA ภาคพิเศษ จ. นครราชสีมา รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562     ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต   คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สกอ.)Read More…

18Jan/19
ประกาศคณะ

เปิดรับสมัครเรียนต่อ ป.โท MPA ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 26 ครั้งที่ 1

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเรียน ต่อ ป.โท MPA ภาคพิเศษ จ. อุดรธานี รุ่นที่ 26 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562   ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต   คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สกอ.) 2.Read More…

11Jan/19

หลักสูตรฝึกอบรม NIDA MAX รุ่นที่ 2 ปิดรับสมัคร18 มกราคม 2562

หลักสูตรฝึกอบรม NIDA MAX เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 2    ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ ปรัชญาแนวคิดของหลักสูตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือ National Institute of Development Administration : NIDA เป็นสถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำด้านการบริหารการพัฒนาและเป็นแหล่งองค์ความรู้เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลตามปรัชญาของสถาบันว่า “สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change) NIDA ได้ผลิตนักบริหารที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมในสาขาต่าง ๆ เพื่อมารับใช้สังคมและประเทศชาติรวมถึงเป็นเสาหลักในการพัฒนาศาสตร์การบริหารและการผลิตนักบริหารชั้นนำของประเทศ ภายใต้ความพร้อมทางวิชาการและสถานที่ซึ่งมีความพร้อมอย่างครบถ้วนในทุกมิติตามแนวที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล (GoodRead More…

09Jan/19

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 4

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 4