ประกาศคณะ

04Sep/19

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสนตร์ รุ่นที่ 14

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสนตร์ รุ่นที่ 14

04Sep/19

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์พิษณุโลก ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์พิษณุโลก ครั้งที่ 2 เรียน ปีการศึกษา 2562 สมัครเรียนออนไลน์ โครงสร้างหลักสูตร  ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต  (ชำระเป็นรายภาค) คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 3. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรRead More…

23Aug/19

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3/2562

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3/2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3/2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3/2562 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3/2562 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3/2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ   การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3/2562 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตRead More…

15Aug/19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2562

02Aug/19

ผลการคัดเลือก หลักสูตรปริญญาโท mpa ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา นครราชสีมา ครั้งที่ 3

ผลการคัดเลือก หลักสูตรปริญญาโท mpa ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา นครราชสีมา ครั้งที่ 3

01Aug/19

เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรหลักสูตร วบส รุ่นที่ 4

เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรหลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง”(วบส.) รุ่นที่4 เป็นวันที่ 5 สิงหาคม 256