ประกาศคณะ

19Mar/19

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

19Mar/19

รับสมัครเรียน ปริญญาโท ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัครเรียนหลักสูตร ปริญญาโท  ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รายละเอียดหลักสูตร MPA  http://gspa.nida.ac.th/th/ybcr รายละเอียดหลักสูตร MPPM  http://gspa.nida.ac.th/th/dusx รายละเอียดหลักสูตร MPA (หลักสูตร International) http://gspa.nida.ac.th/en/1uvy หลักสูตร ปริญญาโท  MPA | MPPM ภาคปกติ รับสมัครกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาบัดนี้ – 5 เมษายน 2562 รับสมัครกรณีสอบข้อเขียนบัดนี้ – 28 มิถุนายน 2562

20Feb/19

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (หลักสูตรนานาชาติ)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (หลักสูตรนานาชาติ)

14Feb/19
ประกาศคณะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ กรณีสอบข้อเขียน กรณีทุน กรณีมีประสบการณ์ทำงาน ครั้งที่ 1/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ กรณีสอบข้อเขียน กรณีทุน กรณีมีประสบการณ์ทำงาน ครั้งที่ 1/2562

11Feb/19
ประกาศคณะ

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 / 2562

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 / 2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก     หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ