ประกาศคณะ

21Jul/17

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  รุ่นที่ 31

19Jul/17

รัฐประศาสนศาตร์ นิด้า รับสมัครเรียน ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ อุดรธานี ครั้งที่ 2 ปี 2560

รัฐประศาสนศาตร์ นิด้า รับสมัครเรียน ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ อุดรธานี ครั้งที่ 2 ปี 2560                    

18Jul/17

ปริญญาโท MPPM นิด้า รับสมัครเรียน หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ 23

ปริญญาโท MPPM นิด้า เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ 23 ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 1  หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม.  (M.P.P.M.) รุ่นที่ 23 หลักฐานการรับสมัคร 1. สำเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิเทียบเท่า 1 ชุด 2. เอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด (ฉบับสมบูณ์) (ถ้าการศึกษาระดับปริญญาตรีRead More…

04Jul/17

รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

22Jun/17

ขยายเวลาการรับสมัคร ปริญญาเอกนานาชาติ ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ก.ค. 60

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) บัดนี้ – 20 กรกฎาคม 2560

22Jun/17

ครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์

กำหนดการจัดงานครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เสวนาวิชาการ เรื่อง“การบริหารการพัฒนาในบริบทของการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก”   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล   คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ดำเนินการอภิปราย