ประกาศคณะ

12Nov/19

ผลการคัดเลือกปริญญาโทภาค mpa ภาคพิเศษ จ.สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกปริญญาโทภาค mpa ภาคพิเศษ จ.สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2

08Nov/19

กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 14

กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 14

16Oct/19

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2562

15Oct/19

กำหนดการส่งรายชื่อผู้สมัครขอรรับทุนสนับสนุนการทำและการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์

กำหนดการส่งรายชื่อผู้สมัครขอรรับทุนสนับสนุนการทำและการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์จากเงินแผ่นดินครั้งที่ 1

07Oct/19

สมัครเรียนต่อปริญญาโท mpa และ mppm ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สมัครเรียนต่อปริญญาโท mpa และ mppm ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 11 ตุลาคม 2562 (เรียนในวันเวลาราชการ) กรณีปกติ รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา   –  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 เรียนฟรี และมีเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เดือนละ 10,000 บาท   – ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร