ประกาศคณะ

11Feb/19
ประกาศคณะ

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 / 2562

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 / 2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก     หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

31Jan/19
ประกาศคณะ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์  

22Jan/19
หลักสูตร DAD รุ่นที่ 3

หลักสูตร DAD รุ่นที่ 3 ปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2562

หลักสูตร DAD รุ่นที่ 3 ปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล” (Development Administrator in Digital Era: DAD) DAD รุ่นที่3 The key for success in digital era. Disrupt before being disrupted ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ ดาวนโหลดใบสมัครRead More…

18Jan/19
ประกาศคณะ

สมัครเรียน ป.โท MPA ภาคพิเศษ จ. นครราชสีมา รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเรียน ต่อ ป.โท MPA ภาคพิเศษ จ. นครราชสีมา รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562     ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต   คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สกอ.)Read More…

18Jan/19
ประกาศคณะ

เปิดรับสมัครเรียนต่อ ป.โท MPA ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 26 ครั้งที่ 1

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเรียน ต่อ ป.โท MPA ภาคพิเศษ จ. อุดรธานี รุ่นที่ 26 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562   ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต   คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สกอ.) 2.Read More…