ประกาศคณะ

22Jun/17

ขยายเวลาการรับสมัคร ปริญญาเอกนานาชาติ ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ก.ค. 60

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) บัดนี้ – 20 กรกฎาคม 2560

22Jun/17

ครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์

กำหนดการจัดงานครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เสวนาวิชาการ เรื่อง“การบริหารการพัฒนาในบริบทของการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก”   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล   คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ดำเนินการอภิปราย

06Jun/17

รับสมัครเรียนปริญญาโท MPA 31 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 60

รับสมัครเรียนปริญญาโท MPA รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31 หมดเขตการรับสมัคร 30 มิ.ย. 60   คลิกอ่านรายละเอียด            

06Jun/17

แบบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ

แบบสำรวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ก่อนการปรับปรุง) กำลังโหลด…

22May/17

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐฯ MPPM ชลบุรี รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2560

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM ชลบุรี รุ่นที่7 ปีการศึกษา 2560

13May/17

รัฐประศาสนศาสตร์ เปิดหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล DAD รุ่นที่ 1

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (นบพ.) รุ่นที่ 1 (Development Administrator in Digital Era – DAD) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์              เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาประเทศในยุคที่มีการเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้บริหารจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อมทางการบริหารการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารและองค์การภาครัฐ ภาคเอกชนรวมไปถึงผู้นำในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาขีดความสามารถของตน ให้เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาประเทศยุคใหม่ อันจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ประเทศประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ และสามารถปรับตัวและแข่งขันกับประเทศต่างRead More…