ประกาศคณะ

10Aug/18

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร AMM รุ่นที่ 2

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง AMM รุ่นที่ 2

09Aug/18
ประกาศคณะ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร MPA จ. นครราชสีมา รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร MPA จ. นครราชสีมา รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2

08Aug/18

เลื่อนการประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร AMM รุ่นที่ 2

เลื่อนการประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 เลื่อนเป็นวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561  ขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้

06Aug/18
ประกาศคณะ

กำหนด วันเวลาสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือก หลักสูตร MPPM รุ่นที่ 8 จ.ชลบุรี

กำหนด วันเวลาสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือก หลักสูตร MPPM รุ่นที่ 8 จ.ชลบุรี

01Aug/18
หลักสูตรฝึกอบรม DAD รุ่นที่ 2 | เปลี่ยนก่อนจะถูกเปลี่ยน

ผลการคัดเลือกหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล DAD รุ่นที่ 2

ผลการคัดเลือกหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล DAD รุ่นที่ 2 กำหนดการรายงานตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน