ประกาศคณะ

15Sep/17

ปริญญาโทMPA รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ศูนย์พิษณุโลก รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2560

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Master of Public Administration Program | M.P.A. ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้   โครงสร้างหลักสูตร กำหนดจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชนในประเทศหรือต่างประเทศ โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรองRead More…

30Aug/17

ขอเชิญร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตร MPPM ภาคปกติ

                                        ขอเชิญร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPPM ภาคปกติ นาวสาวปรางศรี  ทิพย์รักษา รหัสประจำตัว 5710112008 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “กลไกการถ่วงดุลอำนาจตามโครงสร้างของเทศบาล 4 แห่งในจังหวัดประจวลคีรีขันธ์” ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก   รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี รายชื่อประธานและกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี   กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์Read More…