ประกาศคณะ

10Jul/20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร ปริญญาโท MPA รุ่นที่ 34 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร ปริญญาโท MPA รุ่นที่ 34 ครั้งที่ 2

08Jul/20

กำหนด วันเวลา วิธีสอบสัมภาษณ์ผู้เข้ารับคัดเลืกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 15

กำหนด วันเวลา วิธีสอบสัมภาษณ์ผู้เข้ารับคัดเลืกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 15

03Jul/20

ขยายเวลารับสมัครเรียน ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 3

ขยายเวลารับสมัครเรียน ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 3 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 30      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1.Read More…

01Jul/20

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาเอก สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 15 ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาเอก สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 15 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วิธีการสมัคร  ขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมรับใบนำส่งเงินค่าสมัครสอบชำระเงินที่กองคลังและพัสดุ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 (ค่าสมัครหลักสูตร/สาขาละ 1,300 บาท) พร้อมรับใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 2 1. รับสมัครและยื่นใบสมัคร 1 ก.ค. – 30Read More…

30Jun/20

ขยายเวลาเปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 27 ครั้งที่ 2

ขยายเวลาเปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 27 ครั้งที่ 2   หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 27      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร    Read More…

27Jun/20

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญกรณีทุน และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญกรณีทุน และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 (หลักสูตรภาษาไทย)

22Jun/20

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1

18Jun/20

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563       การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2/2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ (สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)         การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2/2563 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ (สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)    Read More…