19Jan/23

ประกาศผลการคัดเลือก MPPM ภาคพิเศษ กทม รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 3/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวโหลดประกาศ

13Jan/23

หลักสูตร MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานครรุ่นที่ 28 ครั้งที่ 3

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวโหลดประกาศได้ที่

13Jan/23

Strategies for Conducting Researches and Publishing Articles in the Scopus Journal by Dr. Juliana Abagsonema Abane

Strategies for Conducting Researches and Publishing Articles in the Scopus Journal Guest Speaker:  Dr. Juliana Abagsonema Abane Department of History and Political Studies, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi,Ghana Moderator:Read More…

28Dec/22

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 30

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี รุ่นที่ 30 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เอกสารประกาศ ใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งใน / ต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสมัครจริง 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรRead More…

28Dec/22

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 33

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 33 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เอกสารประกาศ สมัครเรียนออนไลน์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งใน / ต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสมัครจริง 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ)Read More…

22Dec/22

ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 Download

20Dec/22

ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก ครั้งที่ 2/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 Download

20Dec/22

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 37

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 37 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เอกสารประกาศ แผ่นพับ ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งใน / ต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสมัครจริง 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรRead More…

16Dec/22

ขอเชิญบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา กับ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ขอเชิญบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา กับ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (นิด้า) ลดหย่อนภาษี ได้ 2 เท่า สามารถสแกนจ่ายได้ทุกธนาคาร ยอดบริจาคแจ้งไปยังกรมสรรพากรโดยตรง เพื่อให้ลดหย่อนภาษี