ประกาศคณะ

21Aug/17

ผลสอบคัดเลือก บรรจุพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผลสอบคัดเลือก บรรจุพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

15Aug/17

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก ภาคปกติ กรณีทุน ประเภทที่ 1,2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก ภาคปกติ กรณีทุน ประเภทที่ 1,2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์

15Aug/17

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะรัฐประศาสนศาสตร์

07Aug/17

ขอเชิญร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ MPA ภาคปกติ

ขอเชิญร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA ภาคปกติ นายจิริทธิ์พล ภูวไชยจีรภัทร รหัสประจำตัว 5510111015 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยแรงกดดันที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษา ภาคกลาง” ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รายชื่อประธานและกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ กาญจนวงศ์ ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์Read More…

27Jul/17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป