MPPM ภาคพิเศษ

28Sep/18

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร ป.โท MPPM กรุงเทพ รุ่นที่ 24 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร ป.โท MPPM กรุงเทพ รุ่นที่ 24 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

27Sep/18

เปิดรับสมัครเรียน ป.โท MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 2

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเรียน ป.โท MPA ภาคพิเศษ จ. พิษณุโลก รุ่นที่ 21 ปีการศึกษา 2561   ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ โครงสร้างหลักสูตร     จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่าRead More…

13Sep/18

รับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จ.สุราษฏร์ธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฏร์ธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สมัครเรียนออนไลน์ โครงสร้างหลักสูตร     จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1Read More…

10Sep/18

เปิดรับสมัคร ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561  โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต   วิธีการคัดเลือก การคัดเลือกกระทำในสองลักษณะคือ 1. การพิจารณาใบสมัคร 2. การสอบสัมภาษณ์   วันและเวลาเรียน    วันอาทิตย์   เวลา 08.30 –Read More…

07Sep/18
ประกาศคณะ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าคัดเลือกหลักสูตร ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 24

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าคัดเลือกหลักสูตร ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 24 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

10Aug/18

รับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 2 ปี 2561

รับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561   หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  M.P.P.M. ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 2 (นิด้าชลบุรี 21) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนRead More…

09Aug/18
ประกาศคณะ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร MPA จ. นครราชสีมา รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร MPA จ. นครราชสีมา รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2

06Aug/18
ประกาศคณะ

กำหนด วันเวลาสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือก หลักสูตร MPPM รุ่นที่ 8 จ.ชลบุรี

กำหนด วันเวลาสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือก หลักสูตร MPPM รุ่นที่ 8 จ.ชลบุรี