MPPM ภาคพิเศษ

26Dec/19

เปิดรับสมัครปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 25

เปิดรับสมัครปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 25   ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์   คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)  มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้   วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี สมัครทางอินเทอร์เน็ต  https://entrance.nida.ac.th/ สมัครด้วยตนเอง 2.1 ขอรับในสมัครที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ขั้นRead More…

04Dec/19

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท MPPM กรุงเทพ รุ่นที่ 25 ครั้งที่ 2 ปี 2562

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท MPPM กรุงเทพ รุ่นที่ 25 ครั้งที่ 2 ปี 2562  

15Nov/19

เปิดรับสมัครปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 25 ครั้งที่ 3

เปิดรับสมัครปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 25 ครั้งที่ 3   ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์   คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)  มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้   วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี สมัครทางอินเทอร์เน็ต  https://entrance.nida.ac.th/ สมัครด้วยตนเอง 2.1 ขอรับในสมัครที่กองบริการการศึกษาRead More…

12Sep/19

เปิดรับสมัคร ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 25 ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัคร ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 25 ครั้งที่ 2   ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์   คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)  มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้   วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี สมัครทางอินเทอร์เน็ต  https://entrance.nida.ac.th/ สมัครด้วยตนเอง 2.1Read More…

06Sep/19

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท mppm กรุงเทพ รุ่นที่ 25 ครั้งที่ 1

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท mppm กรุงเทพ รุ่นที่ 25 ครั้งที่ 1

19Jul/19

กำหนดการร่างปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตร mpa ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33

กำหนดการร่างปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตร mpa ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33

18Jul/19

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์อุดรธานี ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์อุดรธานี ครั้งที่ 2

11Jul/19

ผลการคัดเลือกนักศึกษาป.โท หลักสูตร mpa ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกนักศึกษาป.โท หลักสูตร mpa ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 2