MPPM ภาคปกติ

07Oct/19

สมัครเรียนต่อปริญญาโท mpa และ mppm ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สมัครเรียนต่อปริญญาโท mpa และ mppm ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 11 ตุลาคม 2562 (เรียนในวันเวลาราชการ) กรณีปกติ รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา   –  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 เรียนฟรี และมีเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เดือนละ 10,000 บาท   – ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร

25Sep/19

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ ศูนย์ชลบุรี รุ่นที่ 9 ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ศูนย์ชลบุรี รุ่นที่ 9 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562   ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต  คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและหรือต่างประเทศ ในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2.Read More…

15Aug/19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2562