MPPM ภาคปกติ

07Jun/23

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท ครั้งที่ 2/2566 คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566   Download File

12Apr/23

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย)

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย)   Download PDF

15Feb/23

ประกาศการแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2566 รับสมัครสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 การรับสมัคร นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที่ http://reg.nida.ac.th วันและเวลา การสอบกลุ่มที่ 1 สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. การสอบกลุ่มที่ 2 สอบวันอาทิตย์ที่Read More…

15Feb/23

ประกาศการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566

07Feb/23

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปริญญาโท ภาคปกติ 1/2566

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) ครั้งที่ 1/2566 โดยการสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานตัว เวลา 13.00-13.20 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศนี้

15Dec/22

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2566

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2566 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า

28Sep/22

ประกาศผลการคัดเลือกทุนช่วยเหลือการศึกษา (GA)

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกทุนช่วยเหลือการศึกษา (GA) ประจำภาคการศึกษา 1/2565     ดาวโหลดประกาศ

17Aug/22

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2565 Download