MPA ภาคพิเศษ

27Nov/18

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 2

12Sep/18
ประกาศคณะ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 1

05Sep/18
ประกาศคณะ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

03May/17

รับสมัครนักศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 27 ปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักศึกษา คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 27 ปีการศึกษา 2560