MPA ภาคพิเศษ

27Jun/19

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 2

17Jun/19

ขยายเวลารับสมัครหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ ศูนย์อุดรธานี รุ่นที่ 26 ครั้งที่ 2

ขยายเวลารับสมัครหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ ศูนย์อุดรธานี รุ่นที่ 26 ครั้งที่ 2

06Jun/19

ขยายกำหนดการรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 2

ขยายกำหนดการรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 2

30May/19

เปิดรับสมัครเรียน ป.โท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์จังหวัด สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 29

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต (ชำระเป็นรายภาค) คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)Read More…

30May/19

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จังหวัด พิษณุโลก ครั้งที่ 1

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จังหวัด พิษณุโลก รุ่นที่ 22 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต  (ชำระเป็นรายภาค) คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)Read More…

02May/19

ผลการคัดเลือก หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือก หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 1

30Apr/19
ประกาศคณะ

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 26 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 26 ครั้งที่ 1

30Apr/19
digital-gspa-futured

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 1

23Apr/19
ปริญญาโท MPA นครราชีสมา | โคราช

สมัครเรียน ปริญญาโทMPA ภาคพิเศษ จ. นครราชสีมา รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สมัครเรียน ปริญญาโทMPA ภาคพิเศษ จ. นครราชสีมา รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562      ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต   คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สกอ.) 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1Read More…

17Apr/19
digital-gspa-futured

เปิดรับสมัครเรียน ป.โท MPA ภาคพิเศษ จ. อุดรธานี รุ่นที่ 26 ครั้งที่ 2 ปี 2562

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเรียน ต่อ ป.โท MPA ภาคพิเศษ จ. อุดรธานี รุ่นที่ 26 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562   สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต   คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สกอ.) 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่าRead More…