MPA ภาคพิเศษ

27Nov/20

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 2

12Nov/20

ผลการคัดเลือกหลักสูตร ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกหลักสูตร ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 2

10Nov/20

รับสมัครปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 3

รับสมัครปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร  Read More…

10Sep/20

ผลการคัดเลือก หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือก หลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 1 ภาค2 ปีการศึกษา 2563

03Sep/20

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 2

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563   หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 23      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร  Read More…

01Sep/20

ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 1

07Aug/20

รับสมัครปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 2

รับสมัครปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร  Read More…

04Aug/20

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563     การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ     การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2563 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ     การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2563 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข   การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตRead More…

30Jul/20

ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์นครราชสีมา รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 4

ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจ. นครราชสีมา รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 4