MPA ภาคพิเศษ

25Nov/19

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก รุ่นที่ 22 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก รุ่นที่ 22 ครั้งที่ 2

12Nov/19

ผลการคัดเลือกปริญญาโทภาค mpa ภาคพิเศษ จ.สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกปริญญาโทภาค mpa ภาคพิเศษ จ.สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2

30Sep/19

รับสมัครเรียน ป.โท ภาคพิเศษ ศูนย์จังหวัด สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2

รับสมัครเรียน ป.โท ภาคพิเศษ ศูนย์จังหวัด สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562   สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต (ชำระเป็นรายภาค) คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)Read More…

26Sep/19

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท mpa ภาคพิเศษ ศูนย์สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท mpa ภาคพิเศษ ศูนย์สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 1

12Sep/19

ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์พิษณุโลก ครั้งที่ 1

ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์พิษณุโลก ครั้งที่ 1

04Sep/19

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์พิษณุโลก ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท ภาคพิเศษ ศูนย์พิษณุโลก ครั้งที่ 2 เรียน ปีการศึกษา 2562 สมัครเรียนออนไลน์ โครงสร้างหลักสูตร  ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต  (ชำระเป็นรายภาค) คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 3. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรRead More…

02Aug/19

ผลการคัดเลือก หลักสูตรปริญญาโท mpa ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา นครราชสีมา ครั้งที่ 3

ผลการคัดเลือก หลักสูตรปริญญาโท mpa ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา นครราชสีมา ครั้งที่ 3

10Jul/19

เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จ. นครราชสีมา เรียนวันเสาร์วันเดียว

เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จ. นครราชสีมา รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 3    ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต   คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สกอ.) 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 3.Read More…

08Jul/19

ผลการคัดเลือก ปริญญาโท หลักสูตร mpa ภาคพิเศษ นครราชสีมา ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือก ปริญญาโท หลักสูตร mpa ภาคพิเศษ นครราชสีมา ครั้งที่ 2

27Jun/19

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 2