MPA ภาคพิเศษ

28Dec/22

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 30

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี รุ่นที่ 30 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เอกสารประกาศ ใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งใน / ต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสมัครจริง 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรRead More…

28Dec/22

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 33

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 33 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เอกสารประกาศ สมัครเรียนออนไลน์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งใน / ต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสมัครจริง 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ)Read More…

20Dec/22

ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก ครั้งที่ 2/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 Download

20Dec/22

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 37

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 37 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เอกสารประกาศ แผ่นพับ ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งใน / ต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสมัครจริง 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรRead More…

15Dec/22

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2566

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2566 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า

09Dec/22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MPA พิษณุโลก รุ่นที่ 25 ครั้งที่ 2/2565

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 25 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวโหลดประกาศ

02Dec/22

ประกาศผลการคัดเลือก MPA สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565   ดาวโหลดประกาศ

23Nov/22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MPA ภาคพิเศษ สุราษฎร์ธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

10Nov/22

รับสมัครหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ จ.สุราษฎร์ธานี ครั้งที่3/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวโหลดประกาศ

03Nov/22

ประกาศผลการคัดเลือก MPA ภาคพิเศษ สุราษฎร์ธานี

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกดาวโหลดประกาศ