MPA ภาคปกติ

18Jun/20

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563       การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2/2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ (สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)         การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2/2563 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ (สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)    Read More…

27May/20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2 ปี 2563 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2 ปี 2563 (รอบที่ 2)

19Feb/20

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2563

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2563 การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2563 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ

16Oct/19

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2562

07Oct/19

สมัครเรียนต่อปริญญาโท mpa และ mppm ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สมัครเรียนต่อปริญญาโท mpa และ mppm ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 11 ตุลาคม 2562 (เรียนในวันเวลาราชการ) กรณีปกติ รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา   –  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 เรียนฟรี และมีเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เดือนละ 10,000 บาท   – ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร

19Mar/19

รับสมัครเรียน ปริญญาโท ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัครเรียนหลักสูตร ปริญญาโท  ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รายละเอียดหลักสูตร MPA  http://gspa.nida.ac.th/th/ybcr รายละเอียดหลักสูตร MPPM  http://gspa.nida.ac.th/th/dusx รายละเอียดหลักสูตร MPA (หลักสูตร International) http://gspa.nida.ac.th/en/1uvy หลักสูตร ปริญญาโท  MPA | MPPM ภาคปกติ รับสมัครกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาบัดนี้ – 5 เมษายน 2562 รับสมัครกรณีสอบข้อเขียนบัดนี้ – 28 มิถุนายน 2562