MPA ภาคปกติ

07Dec/22

บรรยายพิเศษ ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย โดย ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ได้รับเกียรติจาก ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค กระทรวงการคลัง บรรยายพิเศษให้นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ในหัวข้อ “ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในรายวิชา รศ.7903 การบริหารการเงินและการคลัง โดยมี รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก เป็นอาจารย์ประจำวิชา เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2565

28Sep/22

ประกาศผลการคัดเลือกทุนช่วยเหลือการศึกษา (GA)

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกทุนช่วยเหลือการศึกษา (GA) ประจำภาคการศึกษา 1/2565     ดาวโหลดประกาศ

17Aug/22

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2565 Download

10Aug/22

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2565

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2565 Download  

10Aug/22

ประกาศ การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565

ประกาศ การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 Download

21Jul/22

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 2 และ 3 รอบพิเศษ (ครั้งที่ 8) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 2 และ 3 รอบพิเศษ (ครั้งที่ 8) ประจำปีการศึกษา 2565 Download

08Jul/22

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) Download

12May/22

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย)

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด PDF ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

24Aug/21

รับสมัครนักศึกษา ป.โท รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ รอบที่ 4 / 2564

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ (รอบที่ 4/2564) เปิดเทอมเดือนสิงหาคม 2565 รายละเอียดการสมัคร 1. สมัครสอบข้อเขียน รับสมัครข้อเขียนและชำระค่าสมัครสอบออนไลน์ (บัดนี้ – 27 สิงหาคม 2564) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบ (6 ก.ย. 2564) วันที่สอบ (11 ก.ย. 2564) ประกาศผลสอบข้อเขียน (27 ก.ย. 2564) 2. กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทRead More…

23Jun/21

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา (หลักสูตรภาษาไทย)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญกรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา (หลักสูตรภาษาไทย)