ประกาศศูนย์การศึกษา MPPM กรุงเทพ

19Jan/23

ประกาศผลการคัดเลือก MPPM ภาคพิเศษ กทม รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 3/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวโหลดประกาศ

13Jan/23

หลักสูตร MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานครรุ่นที่ 28 ครั้งที่ 3

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวโหลดประกาศได้ที่

22Dec/22

ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 Download

15Dec/22

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2566

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2566 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า

09Dec/22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MPPM กทม รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2/2565

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดาวโหลดประกาศ  

08Dec/22

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 3

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 3 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 3      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น. คุณสมบัติผู้สมัคร    Read More…

20Sep/22

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ MPPM กทม รุ่นที่28 ครั้งที่ 1/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565   ดาวโหลด PDF

07Sep/22

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น. คุณสมบัติผู้สมัคร    Read More…

03Sep/22

ประกาศวันเวลาสอบสัมภาษณ์หลักสูตร MPPM ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 1

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือก นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565   ดาวโหลดไฟล์ PDF

01Jun/22

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 28

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 28 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 28      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น. คุณสมบัติผู้สมัคร      1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาRead More…