ประกาศศูนย์การศึกษา MPA นครราชสีมา

28Dec/22

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 33

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 33 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เอกสารประกาศ สมัครเรียนออนไลน์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งใน / ต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสมัครจริง 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ)Read More…

15Dec/22

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2566

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2566 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า

20Jul/22

ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ 3) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ 3) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 Download

15Jul/22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MPA ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 3

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  กำหนดวัน เวลา  สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลด PDF ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

02Jul/22

ขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 3

ขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 3

29Jun/22

ขยายเวลารับสมัคร หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2

ขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงกำหนดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2

08Jun/22

ผลการคัดเลือก ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 32 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

05Jun/22

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 3

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3   หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 32     เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 09.00 – 17.30 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร  Read More…

31May/22

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 2

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง กำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด PDF ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์        

23May/22

เปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 32

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 32     เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 09.00 – 17.30 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร    Read More…