ประกาศคณะ

31Mar/20

ช่องทางการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ช่องทางการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ #โปรดติดต่อในวันและเวลาราชการ สำหรับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า กรุณาติดต่อโดยตรงได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร หรือ 📲086-392-6471 📲081-735-2861 📧Email: info.gspa@nida.ac.th 🔹FB fanpage : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ – GSPA NIDA

26Mar/20

สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปิดให้บริการในวันที่ 26 มีนาคม 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปิดให้บริการในวันที่ 26 มีนาคม 2563

28Feb/20

รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 15

รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 15