ประกาศคณะ

07Oct/19

สมัครเรียนต่อปริญญาโท mpa และ mppm ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สมัครเรียนต่อปริญญาโท mpa และ mppm ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 11 ตุลาคม 2562 (เรียนในวันเวลาราชการ) กรณีปกติ รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา   –  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 เรียนฟรี และมีเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เดือนละ 10,000 บาท   – ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร

30Sep/19

รับสมัครเรียน ป.โท ภาคพิเศษ ศูนย์จังหวัด สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2

รับสมัครเรียน ป.โท ภาคพิเศษ ศูนย์จังหวัด สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562   สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต (ชำระเป็นรายภาค) คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)Read More…

26Sep/19

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท mpa ภาคพิเศษ ศูนย์สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท mpa ภาคพิเศษ ศูนย์สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 1

25Sep/19

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ ศูนย์ชลบุรี รุ่นที่ 9 ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ศูนย์ชลบุรี รุ่นที่ 9 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562   ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต  คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและหรือต่างประเทศ ในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2.Read More…

18Sep/19
หลักสูตรdad รุ่นที่ 4

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรนักบริหารการพัฒนา DAD รุ่นที่ 4

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรนักบริหารการพัฒนา DAD รุ่นที่ 4 DAD รุ่นที่ 4 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 22 พ.ย. 2562 หลักสูตร DAD (Development Administrator in Digital Era) ที่จะช่วยผู้นำองค์กรก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และนำประสบการณ์ใหม่ไปใช้ Transform องค์กรในยุค Digital Disruption ปฐมนิเทศ 16 ม.ค. – 18 ม.ค.Read More…