ประกาศคณะ

29Sep/22

ประกาศผลการคัดเลือก MPPM ชลบุรี ครั้งที่ 1/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565   ดาวโหลดประกาศ

28Sep/22

ประกาศผลการคัดเลือกทุนช่วยเหลือการศึกษา (GA)

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกทุนช่วยเหลือการศึกษา (GA) ประจำภาคการศึกษา 1/2565     ดาวโหลดประกาศ

27Sep/22

เปิดรับสมัครหลักสูตร Development Administrator in Digital Era (DAD) รุ่นที่ 7

🔥🔥 DAD7 เปิดรับสมัครแล้ว!!! 🔥🔥 🔹 วันนี้ ถึง 22 พฤศจิกายน 2565 🔹 💙 หลักสูตร Development Administrator in Digital Era (DAD) 🤵‍ หลักสูตรที่ผู้บริหารยุคใหม่ต้องเรียน !!!! 🔹เน้นความรู้ แนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ ทำให้คุณปรับตัวเข้ากับยุคดิจิทัลได้อย่างทันท่วงที ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรชั้นนำ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำ ในยุคที่ Digital TransformationRead More…

26Sep/22

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 2

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 2 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 2      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น.  คุณสมบัติผู้สมัคร    Read More…

26Sep/22

ประกาศผลการคัดเลือก นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์   ดาวโหลดประกาศ   สอบถามได้ที่ คุณลักขณา นิลกลัด โทรศัพท์ 086-365-1532  

20Sep/22

ขยายเวลารับสมัครสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานบริหารและธุรการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ดาวโหลดไฟล์ประกาศ

20Sep/22

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ MPPM กทม รุ่นที่28 ครั้งที่ 1/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565   ดาวโหลด PDF

20Sep/22

กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ MPPM ชลบุรี รุ่นที่ 12 1/2565

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวโหลด PDF   

09Sep/22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์   ดาวโหลดประกาศ   สอบถามได้ที่ คุณลักขณา นิลกลัด โทรศัพท์ 086-365-1532