ประกาศคณะ

27Nov/20

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 2

25Nov/20

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบันฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 15

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบันฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 15

18Nov/20

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฎิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฎิบัติการ

18Nov/20

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

12Nov/20

ผลการคัดเลือกหลักสูตร ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกหลักสูตร ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 2

10Nov/20

รับสมัครปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 3

รับสมัครปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร  Read More…

05Nov/20

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)

04Nov/20

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครคัดเลือก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 15 ครั้งที่ 2

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครคัดเลือก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 15 ครั้งที่ 2