08Jun/23

รับสมัคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2566 ปริญญาโท

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2566   Download File

07Jun/23

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท ครั้งที่ 2/2566 คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566   Download File

25May/23

รับสมัคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2566

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566   Download      

25May/23

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์   Download

15May/23

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกลุ่มงานการศึกษา

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์   Download File

12May/23

ผลการคัดเลือก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2566

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ 1) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566   Download File

11May/23

รับสมัคร หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566   Download File    

11May/23

ผลการคัดเลือก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2566

  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ 1) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2566 Download File

09May/23

รับสมัคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566   ดาวน์โหลดไฟล์  

05May/23

การเลื่อนวันประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์   ดาวน์โหลดไฟล์