นักศึกษาที่ได้รับรางวัล

09Sep/22

พิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปี 2565

พิธีมอบรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา ประจำปี 2565 พิธีมอบรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา ประจำปี 2565 และพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

09Sep/22

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565

บรรยากาศพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครู 2565 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ ที่ได้ทำการประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์

09Sep/22

แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับโล่รางวัล”นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2565″

ขอแสดงความยินดีแด่นักศึกษาเก่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับโล่รางวัล “นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2565” สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย) พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ (ผู้บัญชาการทหารอากาศ) พลเอก สุพจน์ มาลานิยม (เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ) ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย (ประธานกรรมการ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)) นายวรวุฒิRead More…

05Sep/22

แสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก และ ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับดี

ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ทั้งหลักสูตรปริญญาเอก และหลักสูตรปริญญาโท ที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก และ ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับดี ในการประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 2 กันยายน 2565 อ่านบทความวิจัย นางสาวฐาลินี สังฆจันทร์ ได้ที่ Open Government Data (OGD): The Implementation of Its Principles in Ten Leading Countries | SongklanakarinRead More…

09Mar/20

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล PEA Award day 2020

นางธนภัค เกิดโพธิ์คา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว ได้รับรางวัล PEA Award day 2020 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

09Mar/20

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท MPA ศูนย์ จ. นครราชสีมา รุ่น 29

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท MPA ศูนย์ จ. นครราชสีมา รุ่น 29 รางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน” สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และ ประเทศชาติดีเด่น โดยประเมินจากภาระกิจอันมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคม และ ประเทศชาติ จากคณะกรรมการ สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมา