กิจกรรม | อบรม | สัมมนา

27Sep/17

การประชุมวิชาการระดับชาติ ในวาระครบรอบ 62 ปี

การประชุมวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ในวาระครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้อง 4013 ชั้น 4 อาคารนวมินทราธิราช   ณ ห้อง 4006 ชั้น 4 อาคารนวมินทราธิราช   Read More…