กิจกรรม | อบรม | สัมมนา

14Mar/18

สัมมนาการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตร MPA กรุงเทพฯ รุ่น 30

สร้างสรรค์แบ่งปันความรู้ เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้’ สัมมนาการเรียนการสอนของ นักศึกษาหลักสูตร MPA กรุงเทพฯ รุ่น 30 ณ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561  

14Mar/18

กิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน และมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนวัดคลองโคลน

‘ยิ่งให้ยิ่งได้รับ’ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 30 ร่วมทำกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน และมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนวัดคลองโคลน ณ อำเภอคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561

18Dec/17
digital-gspa-futured

โครงการศึกษาดูงานวิชา รศ.7500 ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น

รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ นำนักศึกษาภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า โครงการศึกษาดูงานวิชา รศ.7500 ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 

04Oct/17

จัดงานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ รศ.นิด้า มินิมาราธอน ครั้งที่ 6

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดย  หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต จัดงานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ รศ.นิด้า มินิมาราธอน  ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดย จุดปล่อยตัว ณ สนามฟุตบอลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ช่วงเวลา 05.00-07.00 น.

04Oct/17

นำเสนอผลงานวิชาการ

หัวข้อนำเสนอผลงานวิชาการ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดประชุมวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีนักศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และมีอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมนำเสนอผลงาน 11 บทความ ได้แก่ อ.ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ ดำริชอบ ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากรRead More…

27Sep/17

การประชุมวิชาการระดับชาติ ในวาระครบรอบ 62 ปี

การประชุมวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ในวาระครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้อง 4013 ชั้น 4 อาคารนวมินทราธิราช   ณ ห้อง 4006 ชั้น 4 อาคารนวมินทราธิราช   Read More…