กิจกรรม | อบรม | สัมมนา

11Jun/18
ืNida Max fetured

วิทยากรกิตติมศักดิ์ หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยากรกิตติมศักดิ์บรรยายในหลักสูตรนักบริหารระดับสูง NIDA MAX

09Apr/18
กิจกรรมคณะ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2561

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ของนักศึกษาหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ รุ่นที่ 31

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ของนักศึกษาหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ รุ่นที่ 31 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561

14Mar/18

วิชานวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

รายวิชารศ.7660 วิชานวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งได้รับการแนะนำอย่างดีจาก พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.บางแก้ว 9 มีนาคม 2561

14Mar/18
ืNida Max fetured

วิทยากรกิตติมศักดิ์ หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง (NIDA MAX)

14Mar/18

สัมมนาการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตร MPA กรุงเทพฯ รุ่น 30

สร้างสรรค์แบ่งปันความรู้ เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้’ สัมมนาการเรียนการสอนของ นักศึกษาหลักสูตร MPA กรุงเทพฯ รุ่น 30 ณ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561  

14Mar/18

กิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน และมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนวัดคลองโคลน

‘ยิ่งให้ยิ่งได้รับ’ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 30 ร่วมทำกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน และมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนวัดคลองโคลน ณ อำเภอคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561

18Dec/17
digital-gspa-futured

โครงการศึกษาดูงานวิชา รศ.7500 ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น

รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ นำนักศึกษาภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า โครงการศึกษาดูงานวิชา รศ.7500 ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 

04Oct/17

จัดงานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ รศ.นิด้า มินิมาราธอน ครั้งที่ 6

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดย  หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต จัดงานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ รศ.นิด้า มินิมาราธอน  ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดย จุดปล่อยตัว ณ สนามฟุตบอลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ช่วงเวลา 05.00-07.00 น.

04Oct/17

นำเสนอผลงานวิชาการ

หัวข้อนำเสนอผลงานวิชาการ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดประชุมวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีนักศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และมีอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมนำเสนอผลงาน 11 บทความ ได้แก่ อ.ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ ดำริชอบ ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากรRead More…