กิจกรรม | อบรม | สัมมนา

04Oct/17

นำเสนอผลงานวิชาการ

หัวข้อนำเสนอผลงานวิชาการ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดประชุมวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีนักศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และมีอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมนำเสนอผลงาน 11 บทความ ได้แก่ อ.ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ ดำริชอบ ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากรRead More…

27Sep/17

การประชุมวิชาการระดับชาติ ในวาระครบรอบ 62 ปี

การประชุมวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ในวาระครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้อง 4013 ชั้น 4 อาคารนวมินทราธิราช   ณ ห้อง 4006 ชั้น 4 อาคารนวมินทราธิราช   Read More…