กิจกรรม | อบรม | สัมมนา

04Sep/18

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

24Aug/18

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนอง

ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนองได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2561 สาชาบริการวิชาการแก่สังคม จากคณะกรรมการรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี ภายใต้ “รางวัลไทย” โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

20Aug/18
เสวนาวิชาการ การสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมี สู่การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ การสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมี

ขอเชิญร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ การสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมี สู่การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ. ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี   เอกสารแนบ [PPT]

16Aug/18

ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Sepalika Sudasinghe ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Sepalika Sudasinghe ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัล Top 50 professional & Career Women Award – Eighth Edition. Sri Lanka & Maldives มอบรางวัลโดย International Finance Corporation; IFC World BANK GROUP เมื่อวันที่ 7Read More…

15Aug/18

ขอแสดงความยินดี กับ คุณอมรา พลายมี นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอมรา พลายมี นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสำหรับนักบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA NIDA รุ่นที่ 31 ภาคพิเศษ กทม.  ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่” ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ โดยเข้ารับประทานโล่เกียรติคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ  

09Aug/18
NIDA OPEN HOUSE 2018 - GSPA NIDA

NIDA OPEN HOUSE 2018 เปิดบ้าน แนะนำการเรียนต่อ ปริญญาโท-เอก มุมมองใหม่กับการเรียนในยุคดิจิทัล 4.0

NIDA OPEN HOUSE 2018 เปิดบ้าน แนะนำการเรียนต่อ ปริญญาโท-เอก มุมมองใหม่กับการเรียนในยุคดิจิทัล 4.0 วันศุกร์ที่ 7 กันายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.  I ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงทะเบียน 08.30 – 09.00 น.   NIDA OPEN HOUSE 2018Read More…

08Aug/18

อาจารย์ ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร AUN-QA

อาจารย์ ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร AUN-QA TRINING COURSE FOR ACCOMPLISHING PROGRAMME ASSESSMENT (TIER1) 7 – 10 AUGUST 2018 CROWNE PLAZA LUMPINI PARK HOTEL BANGKOK

31Jul/18

กำลังใจจากลูกศิษย์นิด้ารวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว

กำลังใจจากลูกศิษย์นิด้ารวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พลอย สืบวิเศษ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี นำนักศึกษาปัจจุบันพร้อมด้วยศิษย์เก่าเป็นตัวแทนร่วมกันส่งมอบเงินที่ได้จากการการร่วมบริจาคจาก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ศิษย์เก่า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ สปป.ลาว โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี    

19Jun/18
ประกาศคณะ

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบประมวลความรู้

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบประมวลความรู้ How to prepare for taking Comprehensive Examination: GSPA NIDA ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท แนะนำโดย รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 1. ให้เขียนรายละเอียดบนปกสมุดให้ครบถ้วน 2. ให้เขียนเลขข้อที่ทำบนปกสมุดคำตอบ และในเล่มให้ตรงกัน 3. ให้แยกสมุดคำตอบตามสีและข้อที่ทำ ตามที่กำหนดไว้ในข้อสอบ 4. บนโต๊ะ อนุญาตให้วางบัตรประจำตัวนักศึกษา อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ปากกาRead More…