กิจกรรม | อบรม | สัมมนา

16Sep/20

ขอเชิญชวนนักศึกษาปัจจุบันคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

ขอเชิญชวนนักศึกษาปัจจุบันคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ทุกท่าน ร่วมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ♦ เลือกตั้งล่วงหน้า วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 | 8.30-18.30 น. ♦ เลือกตั้งทั่วไป วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 | 8.30-16.30 น. ณ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น G   หมายเหตุ: เนื่องจากในปีนี้มีผู้สมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา นิด้าRead More…

14Sep/20

โครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2563 หัวข้อ นโยบายศึกษาเชิงวิพากษ์ มุมมองทางทฤษฎี

โครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2563 หัวข้อ นโยบายศึกษาเชิงวิพากษ์ : มุมมองทางทฤษฎี ข้าม ค้น สร้าง : ไปสู่นโยบายศึกษาเชิงวิพากษ์ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 311 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จัดโดย ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และรับฟัง อาจารย์ ดร.ชุมพลRead More…

10Sep/20

ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดี ฝ่ายวิชาการคณะ รัฐประศาสนศาสตร์ ให้สัมภาษณ์รายการ Thinking ASEAN ทาง FM96.5

รับฟังย้อนหลัง ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริกดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ให้สัมภาษณ์รายการ ThinkingASEAN ทาง FM96.5      

08Sep/20

บทความจาก ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์

  บทความจาก ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง Addressing Instability in Thailand’s Deep South with Law and Development   เป็นบทความเกี่ยวกับ การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแนวคิดกฎหมายกับการพัฒนา ตีพิมพ์ใน DE GRUYTER Law and Development review 2020 โดยตีพิมพ์ร่วมกับ ผศ.ดร.ประพิน นุชเปี่ยม

02Sep/20

รศ. ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล ได้รับเชิญเป็น panelist ใน EGPA-IASIA 2020 e-Conference

รศ. ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล ได้รับเชิญเป็น panelist ใน EGPA-IASIA 2020 e-Conference ภายใต้หัวข้อหลัก Public Governance in Times of Crisis วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 โดยนำเสนอประเด็น “Collaborative and Participatory Governance: A Framework for Crisis Resilience and Recovery”

31Aug/20

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม DAD4 หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิตอล DAD รุ่นที่4

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม DAD4 หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิตอล DAD รุ่นที่4 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้มอบประกาศนียบัตร

31Aug/20

อธิการบดี มอบโล่นราธิปพงศ์ประพันธ์ ให้แก่ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง และ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ที่ให้ความอุปการคุณช่วยงานทางวิชาการ

ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี มอบโล่นราธิปพงศ์ประพันธ์ ให้แก่ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง และ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ที่ให้ความอุปการคุณช่วยงานทางวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

14Aug/20

การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลังสถานการณ์โควิด-19

“การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลังสถานการณ์โควิด-19” ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เสวนาโดย รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล), อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์), คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผศ.ดร.จันทนี เจริญศรี)วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์