กิจกรรม | อบรม | สัมมนา

05Feb/23

นิด้าสัมพันธ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 66

งานนิด้าสัมพันธ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 66 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้แทนผู้บริหารคณะและ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ร่วมงาน “นิด้าสัมพันธ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 66” ณ กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลอากาศเอก มานะ ประสพศรี ประธานชมรมนิด้าพิษณุโลกให้การต้อนรับ พร้อมพบปะศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันRead More…

01Feb/23

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเป็นผู้นำ (Leadership Readiness Program: LRP)

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเป็นผู้นำ (Leadership Readiness Program: LRP) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการเสริมสร้างนวัตกรรมในการบริหารภาครัฐ อันจะนำไปสู่การกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถ และการให้บริการสาธารณะที่มุ่งเน้นวิธีการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและตอบสนองตามความต้องการของประชาชน จึงได้จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเป็นผู้นำ รุ่นที่ 1 (Leadership Readiness Program: LRP) เพื่อเป็นต้นแบบแนวทางในการบริหารจัดการที่เหมาะสมสำหรับการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมแก่เจ้าหน้าที่รัฐ สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติด้านการจัดการที่เหมาะสม ยกระดับศักยภาพในการเพิ่มขีดความสามารถแบบไดนามิกที่สามารถนำไปสู่นวัตกรรม โดยการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ รวมถึงศึกษาการปรับโครงสร้างการบริหารและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการลดความคาดหวังของประชาชนที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งภาครัฐต้องต้องมีความยืดหยุ่น (flexible) ปรับตัว (adaptable) และคล่องตัวRead More…

24Jan/23

ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล Best Paper Award 2022

  ขอแสดงความยินดี แก่ นางสาวอังคณา อัศวสกุลไกร ศิษย์เก่าหลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Governance and Development ( International Program ) รุ่นที่ 24 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA   เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Paper Award 2022 ของวารสาร Asian Administration andRead More…

23Jan/23

ขอแสดงความยินดี ผศ. ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์

ขอแสดงความความยินดี แด่ อ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ศูนยการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รหัส 6102) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA  

21Jan/23

โครงการ GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 2

โครงการ GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จัดโครงการ GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานภาครัฐ และพัฒนาภาวะผู้นำให้กับตนเอง ระยะเวลาโครงการ ระหว่างวันพุธที่ 22 – วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคมRead More…

13Jan/23

Strategies for Conducting Researches and Publishing Articles in the Scopus Journal by Dr. Juliana Abagsonema Abane

Strategies for Conducting Researches and Publishing Articles in the Scopus Journal Guest Speaker:  Dr. Juliana Abagsonema Abane Department of History and Political Studies, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi,Ghana Moderator:Read More…

27Dec/22

นศ.ปริญญาโท ภาคปกติ เข้าร่วมโครงการเเลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2022

นางสาวเบญจมาศ พูลศิริ เเละ นายพงศ์กฤษฏิ์ หิรัญพูนสิน นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ (MPA English Program) เข้าร่วมโครงการเเลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2022 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2565 ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อ “Japan-Thailand Exchange-Japaneses Pop Culture”

27Dec/22

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน อดีตคณบดีได้ถึงแก่กรรม

ด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน อดีตคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA ได้ถึงแก่กรรม ในการนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรม ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ศาลา14 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรพ่าย กทมโดยมี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม นำโดยคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ โดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565