กิจกรรม | อบรม | สัมมนา

02Jun/22

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

บทความวิจัยโดย ผศ. ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี รศ. ดร.ดนุวัศ สาคริก อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA ร่วมกับ Dr. Wonhyuk Cho – Victoria University of Wellington, New Zealand. เรื่อง Public Employee Use of Social Media at Work: Competency, Collaboration, andRead More…

01Jun/22

สถาบันพร้อมปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562”

สถาบันพร้อมปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” ด้วยความเคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูล  สามารถศึกษารายละเอียดในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ทางเว็บไซต์ www.nida.ac.th หรือคลิกลิงก์  https://www.nida.ac.th/…/nida…/nida-dpo/privacy-policy  หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โปรดติดต่อ   สำนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 148 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  0-2727-3203 , 082 782 8931 (เฉพาะวันและเวลาทำการเท่านั้น)  Email : dpo-nida@nida.ac.th

27May/22

ขอแสดงความยินดี รศ. ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

12May/22

งานเสวนาวิชาการ “กทม.ที่ใช่และชอบของประชาชน”

  งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “กทม.ที่ใช่และชอบของประชาชน” ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกับฟัง งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “กทม.ที่ใช่และชอบของประชาชน” กับการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักวิชาการและผู้มีบทบาทหรือเกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม นี้ เวลา 13.00-15.30 น. พบกันได้ทาง 🎥 facebook LIVE หรือ 🏢เข้ารับฟังได้ที่ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ✍️ลงทะเบียนออนไลน์ https://nidapoll.questionpro.com/t/AKoiLZsMb7 ร่วมเสวนาโดยRead More…

10May/22

การทำวิจัยและตีพิมพ์บทความใน Scopus โดย Dr.  Rowena C. Alcoba

สรุปการบรรยายหัวข้อ “How to Conduct Research and Publish in Scopus Journals การทำวิจัยและตีพิมพ์บทความใน Scopus” โดย Dr.  Rowena C. Alcoba วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565  การบรรยายครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้  1) การหาหัวข้อการวิจัย  2) การเขียนคำถามวิจัย 3) การดำเนินการวิจัย และ 4) แนวทางการตีพิมพ์บทความในRead More…

05Apr/22

สรุปการสัมมนา Development Administration: Human Behavior in the Philippines after the COVID 19 Pandemic by Dr. Rowena Alcoba

สรุปการสัมมนา เรื่อง Development Administration: Human Behavior in the Philippines after the COVID 19 Pandemic โดย Dr. Rowena Alcoba จัดโดย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565   การนำเสนอในหัวข้อดังกล่าว สามารถแบ่งได้เป็น 3Read More…

25Mar/22

โครงการ GSPA-Youth Digital Hackathon

“โครงการ GSPA-Youth Digital Hackathon ” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA ร่วมกับกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)     กำลังโหลด…

22Mar/22

สรุปแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สรุปแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 และครั้งที่ 42 วันที่ 22 และ 26 เมษายน 2565ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้น สถาบันฯ ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41-42 ได้ทางเว็บไซต์ https://www.nida.ac.th/commencement/

14Mar/22

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 1