กิจกรรม | อบรม | สัมมนา

07Oct/19
กิจกรรม

สรุปการจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์น้อง-พี่ ประจาปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สรุปการจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์น้อง-พี่ ประจาปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

11Apr/19

แนะนำหลักสูตรปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ฯ

ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เข้าแนะนำ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ให้แก่น้อง ๆ นักศึกษา ป.ตรี วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

07Nov/18
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 9 “รัฐประศาสนศาสตร์กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 9 “รัฐประศาสนศาสตร์กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล”

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 9 “รัฐประศาสนศาสตร์กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล”            

22Oct/18

ฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างนักศึกษาหลักสูตรปริญาโทภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างนักศึกษาหลักสูตรปริญาโทภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 61 ณ สนามฟุตบอลศูนย์รังสิต  

04Sep/18

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์