กิจกรรม | อบรม | สัมมนา

11Apr/19

แนะนำหลักสูตรปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ฯ

ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เข้าแนะนำ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ให้แก่น้อง ๆ นักศึกษา ป.ตรี วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

07Nov/18
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 9 “รัฐประศาสนศาสตร์กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 9 “รัฐประศาสนศาสตร์กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล”

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 9 “รัฐประศาสนศาสตร์กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล”            

22Oct/18

ฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างนักศึกษาหลักสูตรปริญาโทภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างนักศึกษาหลักสูตรปริญาโทภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 61 ณ สนามฟุตบอลศูนย์รังสิต  

04Sep/18

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

24Aug/18

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนอง

ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนองได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2561 สาชาบริการวิชาการแก่สังคม จากคณะกรรมการรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี ภายใต้ “รางวัลไทย” โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

20Aug/18
เสวนาวิชาการ การสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมี สู่การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ การสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมี

ขอเชิญร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ การสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมี สู่การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ. ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี   เอกสารแนบ [PPT]

16Aug/18

ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Sepalika Sudasinghe ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Sepalika Sudasinghe ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัล Top 50 professional & Career Women Award – Eighth Edition. Sri Lanka & Maldives มอบรางวัลโดย International Finance Corporation; IFC World BANK GROUP เมื่อวันที่ 7Read More…