สินค้าแนะนำ

นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์

นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์

นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ชื่อผู้แต่ง (Author) : ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค  ราคา 350 บาท : นางศุภวรรณ บุญยงค์: 0-2727-3873 หรือฝ่ายง..

500.00฿

รวมบทความการจัดการภาครัฐ

รวมบทความการจัดการภาครัฐ

รวมบทความการจัดการภาครัฐ ..

200.00฿

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information Systemsหมายเหตุ  ราคาหนังสืออาจมีการเปลี่ยนแปลงหมายเหตุ  ราคาหนังสืออาจมีการเปลี่ยนแปลงสนใ..

350.00฿

การประเมินสถานการณ์เพื่อการจัดการความเสี่ยง

การประเมินสถานการณ์เพื่อการจัดการความเสี่ยง

การประเมินสถานการณ์เพื่อการจัดการความเสี่ยงหมายเหตุ  ราคาหนังสืออาจมีการเปลี่ยนแปลงสนใจติดต่อ : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถ..

200.00฿

ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ Modern Organization Theory

ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ Modern Organization Theory

หนังสือ/ตำรา :  ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ Modern Organization Theoryผู้แต่ง (Author) :  ราคา xxxx บาท ฝ่ายงานเอกสารและตำราคุณขัตติ..

350.00฿

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหมายเหตุ  ราคาหนังสืออาจมีการเปลี่ยนแปลงสนใจติดต่อ : โครงการเอกสารและตำรา คณะร..

260.00฿

สถิติสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์

สถิติสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์

สถิติสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์หมายเหตุ  ราคาหนังสืออาจมีการเปลี่ยนแปลงสนใจติดต่อ : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน..

250.00฿

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ :บทเรียนแบบองค์รวมและการประยุกต์ใช้กับแนวคิดที่หลากหลายหมายเหตุ  ราคาหนังสืออาจมีการเปลี่ยนแปลงสนใจติดต่อ : โครงการเอกสารแ..

280.00฿