หนังสือเรียนแนะนำ

รวมบทความการจัดการภาครัฐ

รวมบทความการจัดการภาครัฐ

รวมบทความการจัดการภาครัฐการจัดการภาครัฐในบริบทของการเปลี่ยนแปลงบรรษัทภิบาลในประเทศไทยการปฏิรูปการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์การปฏิรูประบบราชการ ปี 2545 :..

200.00฿

ทฤษฎีองค์การ มุมมองความรู้ผ่านกระบวนทัศน์

ทฤษฎีองค์การ มุมมองความรู้ผ่านกระบวนทัศน์

ทฤษฎีองค์การ มุมมองความรู้ผ่านกระบวนทัศน์โครงสร้างและการดำเนินงานในมุมมองต่างกระบวนทัศน์แนวคิดหลักขององค์การในมุมมองต่างกระบวนทัศน์โครงสร้างองค์การผลก..

500.00฿

การประเมินสถานการณ์เพื่อการจัดการความเสี่ยง

การประเมินสถานการณ์เพื่อการจัดการความเสี่ยง

การประเมินสถานการณ์เพื่อการจัดการความเสี่ยงบรรษัทภิบาลในประเทศไทยการปฏิรูปการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์การปฏิรูประบบราชการ ปี 2545 : กรณีของประเทศไทยบทบาทก..

250.00฿

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกลยุทธ์การจัดการ: กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันการยกระดับอง..

260.00฿

สถิติสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์

สถิติสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์

สถิติสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์นิยามศัพย์ และแนวคิดที่สำคัญของสถิติในทางรัฐประศาสนศาสตร์การวัดค่ากลางทางสถิติ และการกระจายข้อมูลความน่าจะเป็นการทดสอบสม..

250.00฿

จริยธรรมทางการบริหารงานในภาครัฐ สำหรับนักบริหารในภาครัฐและองค์การไม่แสวงหากำไร

จริยธรรมทางการบริหารงานในภาครัฐ สำหรับนักบริหารในภาครัฐและองค์การไม่แสวงหากำไร

จริยธรรมทางการบริหารงานในภาครัฐ สำหรับนักบริหารในภาครัฐและองค์การไม่แสวงหากำไรแนวคิดด้านจริยธรรมทางการบริหารงานในภาครัฐ แนวความคิดและทฤษฎีที่มีอิ..

200.00฿