All posts by ปรียาภรณ์ โกฎิตระกูล

06Jul/22

กำหนดการ สถานที่ สอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร หลักสูตร ป.เอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 1

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

30Jun/22

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์     อ่านประกาศเพิ่มเติม   สอบถามได้ที่ คุณลักขณา นิลกลัด โทรศัพท์ 086-365-1532  

24Jun/22

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์     อ่านประกาศเพิ่มเติม   สอบถามได้ที่ คุณลักขณา นิลกลัด โทรศัพท์ 086-365-1532  

22Jun/22

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 36 ครั้งที่ 2

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง กำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 36 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565     คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลด PDF ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์        

19Jun/22

เปิดรับสมัครเรียน ป.โท รัฐประศาสนศาสน์ ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 36 ครั้งที่ 3

เปิดรับสมัครเรียน ป.โท รัฐประศาสนศาสน์ ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 36 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เอกสารประกาศ ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งใน / ต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 3.Read More…

11Jun/22

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 12

เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 12 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 12      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศRead More…

02Jun/22

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

บทความวิจัยโดย ผศ. ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี รศ. ดร.ดนุวัศ สาคริก อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA ร่วมกับ Dr. Wonhyuk Cho – Victoria University of Wellington, New Zealand. เรื่อง Public Employee Use of Social Media at Work: Competency, Collaboration, andRead More…

01Jun/22

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 28

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 28 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 28      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น. คุณสมบัติผู้สมัคร      1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาRead More…

01Jun/22

สถาบันพร้อมปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562”

สถาบันพร้อมปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” ด้วยความเคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูล  สามารถศึกษารายละเอียดในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ทางเว็บไซต์ www.nida.ac.th หรือคลิกลิงก์  https://www.nida.ac.th/…/nida…/nida-dpo/privacy-policy  หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โปรดติดต่อ   สำนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 148 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  0-2727-3203 , 082 782 8931 (เฉพาะวันและเวลาทำการเท่านั้น)  Email : dpo-nida@nida.ac.th