All posts by Web Administrators

07Sep/18
ประกาศคณะ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าคัดเลือกหลักสูตร ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 24

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าคัดเลือกหลักสูตร ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 24 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

05Sep/18
ประกาศคณะ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

04Sep/18

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

04Sep/18
ประกวดเรียงความทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ “ประโยชน์ของการศึกษาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับปริญญาโท”

ประกวดเรียงความทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ “ประโยชน์ของการศึกษาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับปริญญาโท”

การประกวดเรียงความทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ “ประโยชน์ของการศึกษาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับปริญญาโท” แบบฟอร์ม NIDA Open House 2018: แนะนําหลักสูตร ทุนการศึกษา และการทํางานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ Loading…

04Sep/18
digital-gspa-futured

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

28Aug/18
digital-gspa-futured

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ จ.ชลบุรี ครั้งที่ 1 ปี 2561

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ จ.ชลบุรี ครั้งที่ 1 ปี 2561

24Aug/18

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนอง

ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนองได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2561 สาชาบริการวิชาการแก่สังคม จากคณะกรรมการรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี ภายใต้ “รางวัลไทย” โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

22Aug/18
digital-gspa-futured

การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2561

การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2561 การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2561 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2561 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2561 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2561 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้Read More…