All posts by Web Administrators

18Jul/18
ปริญญาโท MPA นครราชีสมา | โคราช

ขยายเวลา รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ขยายเวลา รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Master of Public Administration Program M.P.A. ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดดังนี้   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนRead More…

18Jul/18
ประกาศคณะ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 32

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 32

16Jul/18
ประกาศคณะ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ จ.อุดรธานี รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ จ.อุดรธานี รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

04Jul/18
ประกาศคณะ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 28 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

04Jul/18
ประกาศคณะ

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตร ปริญญาเอก Ph.D. Public Administration สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 13

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตร ปริญญาเอก Ph.D. Public Administration สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2561 ประกาศรับสมัครกรณีปกติ ประกาศรับสมัครกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา แบบฟอร์มใบสมัครกรณีปกติ แบบฟอร์มใบสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา แบบฟอร์มหนังสือรับรอง