All posts by Web Administrators

04Jun/18
ประกาศคณะ

รับสมัครเรียนหลักสูตร ปริญญาโท MPA พิษณุโลก รุ่นที่ 21 ปีการศึกษา 2561

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 21 ปีการศึกษา 2561   ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ โครงสร้างหลักสูตร     จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1Read More…

01Jun/18
ประกาศคณะ

รับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฏร์ธานี รุ่นที่ 28

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฏร์ธานี รุ่นที่ 28 ปีการศึกษา 2561 สมัครเรียนออนไลน์ โครงสร้างหลักสูตร     จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)Read More…

01Jun/18
เปิดรับสมัคร ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัคร ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561  โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต   วิธีการคัดเลือก การคัดเลือกกระทำในสองลักษณะคือ 1. การพิจารณาใบสมัคร 2. การสอบสัมภาษณ์   วันและเวลาเรียน    วันอาทิตย์   เวลา 08.30 –Read More…

16May/18

รางวัลเชิดชูเกียรติต้นแบบผู้ทักสันติราษฎร์ | พล.ต.ต. ภานุรัตน์ หลักบุญ

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล / ผลงานที่ได้รับอ้างอิิง ประจำปี พ.ศ. 2561 (31 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2561)   ชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล : พล.ต.ต.ภานุรัตน์  หลักบุญ ระดับปริญญญา : ปริญญาโท ชื่อรางวัลที่ได้รับ : รางวัลเชิดชูเกียรติต้นแบบผู้ทักสันติราษฎร์ สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย สาขา สร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรยอดเยีี่ยม ผู้ให้รางวัล : สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ประเภทรางวัล : วิชาชีพ วัน/เดือน/ปีRead More…

11May/18
ประกาศคณะ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จ.อุดรธานี รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จ.อุดรธานี รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1