All posts by Web Administrators

04Feb/22

DAD รุ่นที่ 6 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 27 มีนาคม 2565

DAD รุ่นที่ 6 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 27 มีนาคม 2565   ในยุคที่ Digital Transformation ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด! ผู้บริหารยุคใหม่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง กับหลักสูตรที่จะทำให้คุณปรับตัวเข้ากับยุคดิจิทัลได้อย่างทันท่วงที ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรในสายงานจริง พร้อมการลงมือปฎิบัติจริงผ่าน Workshop และ Bootcamp รวมเครือข่ายผู้นำยุคใหม่จากทุกวงการ พร้อมกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ พิเศษ สำหรับผู้เรียน DAD เท่านั้น! กับ Workshop สุดพิเศษจากทีมวิทยาลัยนวัตกรรม   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Read More…

03Feb/22

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์

20Jan/22

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา ในโอกาสที่เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

18Jan/22

ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ 1. How to conduct the research and publish in Scopus Journal  |  April 23, 2022 • 17:00-19:00 บรรยายโดย Dr. Rowena Alcoba กล่าวต้อนรับโดย รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Ph.D. (Public Administration)  Read More…

14Jan/22

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตร MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27 และชลบุรี รุ่นที่ 11

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตร MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27 และชลบุรี รุ่นที่ 11

05Jan/22

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 3

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 3 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 11      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1.Read More…

05Jan/22

ขยายเวลารับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27 ครั้งที่ 3

ขยายเวลารับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27 ครั้งที่ 3   หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 17.00 น. คุณสมบัติผู้สมัคร      1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนRead More…