All posts by Web Administrators

07Aug/17

ขอเชิญร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ MPA ภาคปกติ

ขอเชิญร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA ภาคปกติ นายจิริทธิ์พล ภูวไชยจีรภัทร รหัสประจำตัว 5510111015 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยแรงกดดันที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษา ภาคกลาง” ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รายชื่อประธานและกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ กาญจนวงศ์ ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์Read More…

27Jul/17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

26Jul/17

ขอเชิญร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์       นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA ภาคปกติ นางสาวพรรณสุภา โพธิ์ย้อย รหัสประจำตัว 5510111054 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การนำนโยบายสภาวัฒนธรรมไปปฏิบัติ กรณีศึกษาสภาวัฒนธรรมตำบล จังหวัดสมุทรสาคร” ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ รายชื่อประธานและกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 3.Read More…

21Jul/17

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  รุ่นที่ 31

19Jul/17

รัฐประศาสนศาตร์ นิด้า รับสมัครเรียน ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ อุดรธานี ครั้งที่ 2 ปี 2560

รัฐประศาสนศาตร์ นิด้า รับสมัครเรียน ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ อุดรธานี ครั้งที่ 2 ปี 2560                    

18Jul/17

ปริญญาโท MPPM นิด้า รับสมัครเรียน หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ 23

ปริญญาโท MPPM นิด้า เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ 23 ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 1  หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม.  (M.P.P.M.) รุ่นที่ 23 หลักฐานการรับสมัคร 1. สำเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิเทียบเท่า 1 ชุด 2. เอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด (ฉบับสมบูณ์) (ถ้าการศึกษาระดับปริญญาตรีRead More…

04Jul/17

รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป