All posts by Web Administrators

23Aug/19

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3/2562

การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3/2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3/2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3/2562 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ก การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3/2562 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ แผน ข การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3/2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ   การแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 3/2562 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตRead More…

02Aug/19

ผลการคัดเลือก หลักสูตรปริญญาโท mpa ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา นครราชสีมา ครั้งที่ 3

ผลการคัดเลือก หลักสูตรปริญญาโท mpa ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา นครราชสีมา ครั้งที่ 3

01Aug/19

เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรหลักสูตร วบส รุ่นที่ 4

เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรหลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง”(วบส.) รุ่นที่4 เป็นวันที่ 5 สิงหาคม 256

31Jul/19

ประกาศผลคัดเลือกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) กรณีปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ประกาศผลคัดเลือกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) กรณีปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2562