All posts by Web Administrators

06Nov/17

สมัครเรียนปริญญาโท MPA รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ศูนย์พิษณุโลก ครั้งที่ 2 ปี 2560

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Master of Public Administration Program M.P.A. ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชนในประเทศหรือต่างประเทศ โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษาRead More…

18Oct/17

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560  

18Oct/17

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรการจัดการภาครัฐฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ กรณีปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 และ 2 และกรณีมีประสบการณ์ทำงาน  

06Oct/17

การเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษา Case Study | เรียนรู้จากปรากฏการณ์ทางสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

การเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษา Case Study เรียนรู้จากปรากฏการณ์ทางสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อหล่อหลอมนักบริหารที่มีความรู้ความสามารถ    

06Oct/17

นวัตกรรมการเรียนการสอน | แนะนำสาขาวิชาเอก รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ

แนะนำสาขาวิชาเอกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ภาคปกติ  และแนะแนววิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษา

06Oct/17

การเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ | การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “The Role of Public Policy in Private Sector Development” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ เมื่อวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“The Role of Public Policy in Private Sector Development”ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์Read More…

06Oct/17

นวัตกรรมการเรียนการสอน | การโต้วาที Debate ของนักศึกษา

การโต้วาที (Debate) ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   เมื่อวันที่ วันที่ 9 ธันวาคม 2560 การเรียนการสอนในรายวิชา รอ 6000 ระบบการเมือง และระบบสังคม และวิชา รศ 6010 ระบบสังคมและการเมืองไทย (ภาคการศึกษาที่ 1/2559) อาจารย์ประจำวิชา: : รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ และ อาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจัยภาค