All posts by Web Administrators

06Oct/17

การเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษา Case Study | เรียนรู้จากปรากฏการณ์ทางสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

การเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษา Case Study เรียนรู้จากปรากฏการณ์ทางสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อหล่อหลอมนักบริหารที่มีความรู้ความสามารถ    

06Oct/17

นวัตกรรมการเรียนการสอน | แนะนำสาขาวิชาเอก รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ

แนะนำสาขาวิชาเอกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ภาคปกติ  และแนะแนววิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษา

06Oct/17

การเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ | การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “The Role of Public Policy in Private Sector Development” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ เมื่อวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“The Role of Public Policy in Private Sector Development”ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์Read More…

06Oct/17

นวัตกรรมการเรียนการสอน | การโต้วาที Debate ของนักศึกษา

การโต้วาที (Debate) ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   เมื่อวันที่ วันที่ 9 ธันวาคม 2560 การเรียนการสอนในรายวิชา รอ 6000 ระบบการเมือง และระบบสังคม และวิชา รศ 6010 ระบบสังคมและการเมืองไทย (ภาคการศึกษาที่ 1/2559) อาจารย์ประจำวิชา: : รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ และ อาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจัยภาค

05Oct/17

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปริญญาโท MPPM กรุงเทพ รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 1

กำหนดการ วันเวลา สถานที่ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท MPPM กรุงเทพ รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 1  

04Oct/17

รับสมัครเรียนปริญญาโท MPPM นิด้า กรุงเทพ รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รับสมัครเรียนปริญญาโท MPPM นิด้า กรุงเทพ รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560     คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชนในประเทศหรือต่างประเทศ โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี 3. มีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาที่ระบไว้ในใบสมัครจริง 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ)Read More…

04Oct/17

จัดงานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ รศ.นิด้า มินิมาราธอน ครั้งที่ 6

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดย  หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต จัดงานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ รศ.นิด้า มินิมาราธอน  ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดย จุดปล่อยตัว ณ สนามฟุตบอลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ช่วงเวลา 05.00-07.00 น.

04Oct/17

นำเสนอผลงานวิชาการ

หัวข้อนำเสนอผลงานวิชาการ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดประชุมวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีนักศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และมีอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมนำเสนอผลงาน 11 บทความ ได้แก่ อ.ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ ดำริชอบ ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากรRead More…