All posts by Web Administrators

10Aug/18

รับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 2 ปี 2561

รับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561   หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  M.P.P.M. ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 2 (นิด้าชลบุรี 21) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนRead More…

10Aug/18

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร AMM รุ่นที่ 2

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง AMM รุ่นที่ 2

09Aug/18
NIDA OPEN HOUSE 2018 - GSPA NIDA

NIDA OPEN HOUSE 2018 เปิดบ้าน แนะนำการเรียนต่อ ปริญญาโท-เอก มุมมองใหม่กับการเรียนในยุคดิจิทัล 4.0

NIDA OPEN HOUSE 2018 เปิดบ้าน แนะนำการเรียนต่อ ปริญญาโท-เอก มุมมองใหม่กับการเรียนในยุคดิจิทัล 4.0 วันศุกร์ที่ 7 กันายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.  I ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงทะเบียน 08.30 – 09.00 น.   NIDA OPEN HOUSE 2018Read More…

08Aug/18

เลื่อนการประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร AMM รุ่นที่ 2

เลื่อนการประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 เลื่อนเป็นวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561  ขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้

08Aug/18

อาจารย์ ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร AUN-QA

อาจารย์ ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร AUN-QA TRINING COURSE FOR ACCOMPLISHING PROGRAMME ASSESSMENT (TIER1) 7 – 10 AUGUST 2018 CROWNE PLAZA LUMPINI PARK HOTEL BANGKOK

06Aug/18
ประกาศคณะ

กำหนด วันเวลาสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือก หลักสูตร MPPM รุ่นที่ 8 จ.ชลบุรี

กำหนด วันเวลาสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือก หลักสูตร MPPM รุ่นที่ 8 จ.ชลบุรี