All posts by Web Administrators

04Oct/17

นำเสนอผลงานวิชาการ

หัวข้อนำเสนอผลงานวิชาการ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดประชุมวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีนักศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และมีอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมนำเสนอผลงาน 11 บทความ ได้แก่ อ.ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ ดำริชอบ ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากรRead More…

04Oct/17

กิจกรรม NIDA KM มหกรรมการจัดการความรู้ | Knowledge Forum 2017 ระดับสถาบัน

กิจกรรม  NIDA KM มหกรรมการจัดการความรู้  | Knowledge Forum 2017 ระดับสถาบัน   บุคลากรคณะรัฐประศาสนศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรมจัดบอร์ดนิทรรศการ ใน มหกรรมการจัดการความรู้  (Knowledge Forum 2017)  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม   2560   โดย คณะทำงานจัดการความรู้ระดับคณะ ได้คัดเลือกกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุง  เพื่อนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของคณะ ที่ทำให้เกิด    การพัฒนากระบวนงาน   ภายใต้หัวข้อ  GSPA’s  Office Automation Read More…

04Oct/17

โครงการ ผู้บริหารคณะพบผู้อำนวยการหลักสูตรเพื่อเตรียมพร้อมปรับปรุงหลักสูตร

โครงการ “ผู้บริหารคณะพบผู้อำนวยการหลักสูตรเพื่อเตรียมพร้อมปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาโท  และปริญญาเอกตามนโยบายของ สกอ. และกรอบ AUN-QA” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะรัฐประศาสนศาสตร์   เมื่อวันจันทร์ที่  27  กุมภาพันธ์  2560  เวลา  13.30-15.00  น. ณ ห้องประชุม   1   คณะรัฐประศาสนศาสตร์   คณะผู้บริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์  ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.     จิระประภา  อัครบวร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและตัวแทนอาจารย์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โครงการ “ผู้บริหารคณะพบผู้อำนวยการหลักสูตรเพื่อเตรียมพร้อมปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท  และปริญญาเอกตามนโยบายของRead More…

04Oct/17

โครงการ การพัฒนากระบวนการทำงานให้ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

โครงการ “การพัฒนากระบวนการทำงานให้ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ” โครงการพัฒนากระบวนการทำงานให้ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เป็นโครงการที่รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ศ.ดร.อัญชนา  ณ ระนอง)  กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นระหว่าง เดือน มิถุนายน – สิงหาคม  2560   (วันที่ 21 มิถุนายน  2560  วันที่  14 กรกฎาคม  2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560  วันที่  16  สิงหาคม 2560 และ 23 สิงหาคม Read More…

04Oct/17

โครงการ ร่วมคิด ร่วมเขียน SA-AUN-QA ปีการศึกษา 2559

โครงการ “ร่วมคิด ร่วมเขียน SA-AUN-QA  ปีการศึกษา  2559”  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โครงการ “ร่วมคิด ร่วมเขียน SA-AUN-QA ปีการศึกษา 2559” มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 ประการ คือ 2.1 เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของคณะทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 2.2 เพื่อให้การจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 แล้วเสร็จทัน กรอบเวลาที่สถาบันกำหนดการตรวจประเมินตลอดปีการศึกษา 2559Read More…

04Oct/17

ITC-Learning & Sharing 2016

ITC-Learning & Sharing 2016 ส่วนหนึ่งของโครงการหลักการพัฒนากระบวนการคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2559 ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล โครงการ “ITC-Learning & Sharing 2016” เป็นโครงการที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของคณะทุกคนมีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 for Education และนำเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ตามสิทธิ์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและจะเป็นประโยชน์ต่อแบ่งปันข้อมูลการทำงานระหว่างกลุ่มงาน และจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์นำไปใช้ประโยชน์ใน การจัดการเรียนการสอน 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ และสำนักเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ EdPExRead More…

04Oct/17

IQA Learning and Sharing 2016 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

IQA Learning and Sharing 2016 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่  5 เมษายน 2560  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  (รศ.ดร.บุญอนันต์  พินัยทัพย์)  ให้การต้อนรับวิทยากร  นายสงคราม ไชยแก้ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  คระพัฒนาการเศรษฐกิจ   ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษามาร่วมแลกเปลี่ยนวิธีคิด เทคนิคและวิธีการทำงานที่สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานเกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีระดับคณะ และบุคลากรของคณะได้มีการซักถามวิทยากรในประเด็นต่าง ๆ และทำให้คณะได้รับแนวปฏิบัติที่ดีหลายเรื่อง ที่จะสามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของคณะ   และเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมสืบเนื่องจากการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานตามมาตรฐานสากล ที่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ โครงการ  “วัฒนธรรมการทำงานในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ”Read More…

04Oct/17

โครงการ Sharing for Changing (1st year)

โครงการ “Sharing for Changing  (1st year) ” เป็นการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน โดยมี  วัตถุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้ 2.1 เพื่อใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแผนระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560) 2.2 เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บและการใช้สารสนเทศเพื่อปรับกระบวนการทำงาน โดยใช้การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือในการจัดการการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกระบวนงานของทุกกลุ่มงาน โดยมีการจัดกิจกรรมRead More…

03Oct/17

หลักสูตรปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 2

หลักสูตรปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน (MPPM) ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 2   คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชนในประเทศหรือต่างประเทศ โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี 3. มีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาที่ระบไว้ในใบสมัครจริง 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได้ การคัดเลือกRead More…

03Oct/17

กำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์หลักสูตรปริญญาโท MPPM รุ่นที่ 7 จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 ปี 2560

กำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์หลักสูตรปริญญาโท MPPM รุ่นที่ 7 จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 ปี 2560