All posts by Web Administrators

19Dec/17

เปิดรับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จ.สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 27 ครั้งที่ 3

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับ สมัครนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จ.สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Master of Public Administration Program M.P.A. ศูนย์การศึกษา สุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชนในประเทศหรือต่างประเทศ โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาRead More…

18Dec/17
digital-gspa-futured

โครงการศึกษาดูงานวิชา รศ.7500 ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น

รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ นำนักศึกษาภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า โครงการศึกษาดูงานวิชา รศ.7500 ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 

18Dec/17
digital-gspa-futured

ผลการคัดเลือกพนักงานคณะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฎิบัติงานหลักสูตรปริญญาเอก

ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

14Dec/17
digital-gspa-futured

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 27 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 27 ครั้งที่ 2

14Dec/17
digital-gspa-futured

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 2

06Dec/17

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM นิด้า กรุงเทพ รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM นิด้า กรุงเทพ รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560   คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชนในประเทศหรือต่างประเทศ โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี 3. มีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาที่ระบไว้ในใบสมัครจริง 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ)Read More…

30Nov/17

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM นิด้า ชลบุรี รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM นิด้า ชลบุรี รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560 คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรัลรองจาก โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 2. มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 3. มีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาที่ระบไว้ในใบสมัครจริง 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได้Read More…