All posts by Web Administrators

13Sep/18

รับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จ.สุราษฏร์ธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฏร์ธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สมัครเรียนออนไลน์ โครงสร้างหลักสูตร     จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1Read More…

12Sep/18
ประกาศคณะ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 1

10Sep/18

เปิดรับสมัคร ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561  โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต   วิธีการคัดเลือก การคัดเลือกกระทำในสองลักษณะคือ 1. การพิจารณาใบสมัคร 2. การสอบสัมภาษณ์   วันและเวลาเรียน    วันอาทิตย์   เวลา 08.30 –Read More…

07Sep/18
ประกาศคณะ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าคัดเลือกหลักสูตร ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 24

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าคัดเลือกหลักสูตร ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 24 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

05Sep/18
ประกาศคณะ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

04Sep/18

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

04Sep/18
ประกวดเรียงความทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ “ประโยชน์ของการศึกษาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับปริญญาโท”

ประกวดเรียงความทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ “ประโยชน์ของการศึกษาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับปริญญาโท”

การประกวดเรียงความทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ “ประโยชน์ของการศึกษาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับปริญญาโท” แบบฟอร์ม NIDA Open House 2018: แนะนําหลักสูตร ทุนการศึกษา และการทํางานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ Loading…

04Sep/18
digital-gspa-futured

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

28Aug/18
digital-gspa-futured

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ จ.ชลบุรี ครั้งที่ 1 ปี 2561

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ จ.ชลบุรี ครั้งที่ 1 ปี 2561