All posts by Web Administrators

07Nov/18
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 9 “รัฐประศาสนศาสตร์กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 9 “รัฐประศาสนศาสตร์กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล”

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 9 “รัฐประศาสนศาสตร์กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล”            

22Oct/18

ฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างนักศึกษาหลักสูตรปริญาโทภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างนักศึกษาหลักสูตรปริญาโทภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 61 ณ สนามฟุตบอลศูนย์รังสิต  

16Oct/18
ประกาศคณะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ กรณีปกติและกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 4/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ กรณีปกติและกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 4/2561  

11Oct/18
mppm chonburi

ขยายเวลา การรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 8

ขยายเวลา การรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 8   หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  M.P.P.M. ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 2 (นิด้าชลบุรี 21) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับ การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สำนักงานRead More…

11Oct/18

EEC กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย มีผลให้องค์กรต้องปรับตัวอย่างไร

EEC กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย มีผลให้องค์กรต้องปรับตัวอย่างไร ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย EEC กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย มีผลให้องค์กรต้องปรับตัวอย่างไร ในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ 1 พฤศจิกายน 2561 | 09.30 – 12.30 น. ณ ห้องภูหลวง หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ กรมการแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ฟรี! สำรองที่นั่งโทร 089-786-3183, 081-543-9507 https://goo.gl/forms/8OxDjEpiWDL4OFSg2

28Sep/18

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร ป.โท MPPM กรุงเทพ รุ่นที่ 24 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร ป.โท MPPM กรุงเทพ รุ่นที่ 24 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

27Sep/18

เปิดรับสมัครเรียน ป.โท MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 2

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเรียน ป.โท MPA ภาคพิเศษ จ. พิษณุโลก รุ่นที่ 21 ปีการศึกษา 2561   ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ โครงสร้างหลักสูตร     จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่าRead More…

18Sep/18
ประกาศคณะ

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์