All posts by Web Administrators

20Aug/18
เสวนาวิชาการ การสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมี สู่การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ การสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมี

ขอเชิญร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ การสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมี สู่การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ. ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี   เอกสารแนบ [PPT]

16Aug/18
ประกาศคณะ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 และ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 และ 2 และกรณีจบปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงาน คณะรัฐประศาสนศาสตร์

16Aug/18

ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Sepalika Sudasinghe ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Sepalika Sudasinghe ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัล Top 50 professional & Career Women Award – Eighth Edition. Sri Lanka & Maldives มอบรางวัลโดย International Finance Corporation; IFC World BANK GROUP เมื่อวันที่ 7Read More…

15Aug/18

ขอแสดงความยินดี กับ คุณอมรา พลายมี นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอมรา พลายมี นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสำหรับนักบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA NIDA รุ่นที่ 31 ภาคพิเศษ กทม.  ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่” ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ โดยเข้ารับประทานโล่เกียรติคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ  

10Aug/18

รับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 2 ปี 2561

รับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561   หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  M.P.P.M. ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 2 (นิด้าชลบุรี 21) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนRead More…

10Aug/18

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร AMM รุ่นที่ 2

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง AMM รุ่นที่ 2