All posts by Web Administrators

07Oct/19
กิจกรรม

สรุปการจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์น้อง-พี่ ประจาปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สรุปการจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์น้อง-พี่ ประจาปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

07Oct/19

สมัครเรียนต่อปริญญาโท mpa และ mppm ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สมัครเรียนต่อปริญญาโท mpa และ mppm ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 11 ตุลาคม 2562 (เรียนในวันเวลาราชการ) กรณีปกติ รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา   –  ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 เรียนฟรี และมีเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เดือนละ 10,000 บาท   – ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร

04Oct/19

วิธีการตีความในทางการศึกษานโยบายสาธารณะ โดย Professor Hendrik Wagenaar

วิธีการตีความในทางการศึกษานโยบายสาธารณะ โดย Professor Hendrik Wagenaar เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 12 โดย ดร.พบสุข ช่ำชอง และ ผศ.ดร.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ขอเชิญทุกท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสาธารณะหัวข้อ “วิธีการตีความในทางการศึกษานโยบายสาธารณะ” โดย  Prof. Hendrik Wagenaar จากมหาวิทยาลัย King’s College ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ► 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.00Read More…

30Sep/19

รับสมัครเรียน ป.โท ภาคพิเศษ ศูนย์จังหวัด สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2

รับสมัครเรียน ป.โท ภาคพิเศษ ศูนย์จังหวัด สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562   สมัครเรียนออนไลน์   โครงสร้างหลักสูตร ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต (ชำระเป็นรายภาค) คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)Read More…

26Sep/19

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท mpa ภาคพิเศษ ศูนย์สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท mpa ภาคพิเศษ ศูนย์สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 1