All posts by Web Administrators

08Jul/20

กำหนด วันเวลา วิธีสอบสัมภาษณ์ผู้เข้ารับคัดเลืกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 15

กำหนด วันเวลา วิธีสอบสัมภาษณ์ผู้เข้ารับคัดเลืกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 15

03Jul/20

ขยายเวลารับสมัครเรียน ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 3

ขยายเวลารับสมัครเรียน ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 3 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 30      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1.Read More…

01Jul/20

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาเอก สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 15 ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรปริญญาเอก สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 15 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วิธีการสมัคร  ขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมรับใบนำส่งเงินค่าสมัครสอบชำระเงินที่กองคลังและพัสดุ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 (ค่าสมัครหลักสูตร/สาขาละ 1,300 บาท) พร้อมรับใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 1 1. รับสมัครและยื่นใบสมัคร 1 ก.ค. – 30Read More…

30Jun/20

วิเคราะห์ แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 7 พันล้านบาท โดย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

งบประมาณที่เกิดขึ้นตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 7 พันล้านบาท จากวงเงินงบประมาณทั้งหมด 4 แสนล้านบาท มีโครงการมากกว่าเงิน รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า มีความเห็นว่าอย่างไร ออกอากาศทางรายการประเด็นเป็นข่าว วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ประเด็น : วิเคราะห์แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 7 พัน ล้านบาท

30Jun/20

ขยายเวลาเปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 27 ครั้งที่ 2

ขยายเวลาเปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 27 ครั้งที่ 2   หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 27      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร    Read More…

27Jun/20

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญกรณีทุน และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญกรณีทุน และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 (หลักสูตรภาษาไทย)

23Jun/20
กิจกรรม

เตรียมพร้อมเปิดให้บริการดังนี้

เตรียมพร้อมเปิดให้บริการแล้วววว‼️🎉🎉 📚 หอสมุดสุขุม นวพันธ์ ตั้งแต่ 22 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป เวลาให้บริการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 เปิดให้บริการวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 📖 ห้องสมุดอาเซียน ถนัดคอมันตร์ ตั้งแต่Read More…

22Jun/20

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1