All posts by Web Administrators

01Mar/21

ทุนฟุลไบรท์ เรียนต่อ ปริญญาโท ปริญญาเอก

โอกาสในการเรียนต่อทึ่อเมริกา ระดับ ป.โท / ป. เอก ที่USA มาถึงแล้ว สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษานิด้า 7 ทุน! Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2565 ทุน TGS ปิดรับสมัคร 22 เมษายน (เวลา 17.00 น.) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.fulbrightthai.org/programs/2022-tgs/ สอบถามโทร: 02 285 0581-2Read More…

01Mar/21

จาก e-Thesis สู่ i-Thesis NIDA

จาก e-Thesis สู่ i-Thesis NIDA Clubhouse คุยทุกเรื่องเกี่ยวกับทำ e-Thesis และ i-Thesis นิด้า สำหรับทุกคนที่จะทำวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโทและเอก รวมถึงนักวิชาการศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง Guest Speakers รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช : ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITC) นิด้า ดร.นวลพรรณ แก้วผนึกรังษี : อาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง /อดีตนักศึกษาปริญญาเอก นิด้า ผู้เคยใช้ระบบ e-ThesisRead More…

01Mar/21

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ฉบับที่ 3

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ฉบับที่ 3

19Feb/21

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าปริญญาโท MPA และ MPPM ภาคปกติ ที่ได้รับทุนการศึกษาศึกษาต่อปริญญาเอก

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าปริญญาโท MPA และ MPPM ภาคปกติ ที่ได้รับทุนการศึกษาศึกษาต่อปริญญาเอก นางสาวศศิประภา ทาโปปิน ศิษย์เก่า MPA ภาคปกติ ได้รับทุนการศึกษา Asian Development Bank จากรัฐบาลญี่ปุ่น ศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ประเทศญี่ปุ่น นางสาวรชัชนันท์ ดียิ่ง ศิษย์เก่า MPPM ภาคปกติ ได้รับทุนจาก รัฐบาลเกาหลี (GKS) ศึกษาต่อปริญญาเอก สาขา Dept. Public AdministrationRead More…

15Feb/21

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2564 (กรณีทุนประเภทที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2564 (กรณีทุนประเภทที่ 2)

04Feb/21

เปิดวิสัยทัศน์ “รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก” อนาคตการศึกษาไทย ต้องยั่งยืน และปรับตัวได้

เปิดวิสัยทัศน์ “รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก” อนาคตการศึกษาไทย ต้องยั่งยืน และปรับตัวได้ ที่มาภาพจาก: BrandAge : เปิดวิสัยทัศน์ “รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก” อนาคตการศึกษาไทย ต้องยั่งยืน และปรับตัวได้ ในยุคที่มีความท้าทายหลากหลาย มีความเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้น โดยเฉพาะสิ่งเร้าที่เข้ามาในขณะนี้ นอกจากการดิสรัปชั่น คือ วิกฤตการณ์โควิด-19 ที่บังคับให้โลกการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนอย่างฉับพลันจนรับมือกันแทบไม่ทันทั้งนักเรียน นักศึกษา และครูอาจารย์ วิกฤตการณ์โควิด-19 ที่เข้ามาอย่างฉับพลัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พลิกโฉมรูปแบบการเรียนการสอน ทำให้มอง เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำมากมายของระบบการศึกษาไทย นับว่าการเข้ามาของโควิด-19 ถือเป็นโอกาสที่ทำให้มองเห็น และสอนอะไรได้หลายอย่างRead More…

03Feb/21

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

01Feb/21

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์