All posts by Web Administrators

04Nov/22

ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ Ph.D. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2   ดาวโหลดประกาศ  

03Nov/22

ประกาศผลการคัดเลือก MPA ภาคพิเศษ สุราษฎร์ธานี

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกดาวโหลดประกาศ

18Oct/22

แสดงความยินดี รศ. ดร.ดนุวัศ สาคริก ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอแสดงความยินดี รศ. ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)   ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

28Sep/22

ประกาศผลการคัดเลือกทุนช่วยเหลือการศึกษา (GA)

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกทุนช่วยเหลือการศึกษา (GA) ประจำภาคการศึกษา 1/2565     ดาวโหลดประกาศ

28Sep/22

ขอแสดงความยินดี ผศ. ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์    

31Aug/22

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 Download

29Aug/22

ขอเชิญประชาคมนิด้าและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟัง “การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับ”

  ขอเชิญประชาคมนิด้าและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟัง “การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับ“ The Times Higher Education Impact Rankings:Sustainable Development Goals (SDGs)   ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี หรือรับชมออนไลน์ผ่านทาง MicrosoftRead More…

25Aug/22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 Download