24เม.ย./18

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สิโรรส

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สิโรรส
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
อีเมล: psiroros@gmail.com
การศึกษา
ประวัติการทำงาน/รับราชการ
รางวัลที่เคยได้รับ
การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม
24เม.ย./18

รองศาสตราจารย์ ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์

รองศาสตราจารย์ ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
การศึกษา
การศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
งานบริการ/งานบริการทางวิชาการ
24เม.ย./18

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร

อาจารย์ประจำหลักสูตรคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2727-3856
โทรสาร: 0-2375-1296
อีเมล: pakorn@nida.ac.th

 

การศึกษา

การศึกษา

  • พ.ศ.2555 Ph.D. Public Administration, Cambridge University, England
  • พ.ศ.2522 Master of Philosophy (Development Management), Cambridge University, England
  • พ.ศ.2519 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
[/su_spoiler]
ประวัติการทำงาน/รับราชการ
ผลงานทางวิชาการ
24เม.ย./18

รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน

 
รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02-727-3903
โทรสาร: 02-727-3903
อีเมล: taweesak_nida@yahoo.com, taweesak@nida.ac.th
การศึกษา
ประวัติการทำงาน/รับราชการ
ประวัติการทำงาน/รับราชการ
ผลงานทางวิชาการ
24เม.ย./18
Ph.D Inter

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ Ph.D. Internation Program 1/2018

Doctor of Philosophy in Governce and Development

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ Ph.D Internation Program 1/2018

09เม.ย./18
กิจกรรมคณะ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2561

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ของนักศึกษาหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ รุ่นที่ 31

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ของนักศึกษาหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ รุ่นที่ 31 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561