16Aug/18
ประกาศคณะ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 และ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 และ 2 และกรณีจบปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงาน คณะรัฐประศาสนศาสตร์

16Aug/18

ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Sepalika Sudasinghe ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Sepalika Sudasinghe ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัล Top 50 professional & Career Women Award – Eighth Edition. Sri Lanka & Maldives มอบรางวัลโดย International Finance Corporation; IFC World BANK GROUP เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา

15Aug/18

ขอแสดงความยินดี กับ คุณอมรา พลายมี นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอมรา พลายมี นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสำหรับนักบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA NIDA รุ่นที่ 31 ภาคพิเศษ กทม.  ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่” ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ โดยเข้ารับประทานโล่เกียรติคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ

 

10Aug/18

รับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 2 ปี 2561

รับสมัครเรียน ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

mppm ชลบุรี

 

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  M.P.P.M.
ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 2
(นิด้าชลบุรี 21) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับ การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สำนักงาน ก.พ. 
2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
3. มีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบสมัครจร7ิธีการรับสมัครมี 2 วิธี

1. สมัครเรียนออนไลน์ https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
2. สมัครด้วยตนเอง สำนักงานโครงก่ารปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหัวดชลบุรี และสถานที่ซึ่งคณาจารย์คณะไปทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

 

กำหนดการรับสมัคร
1. สมัครเรียนออนไลน์ บัดนี้ – 19 ต.ค. 2561
2. สมัครเรียนด้วยตัวเองที่สถาบัน/ที่ศูนย์การศึกษา บัดนี้ – 28 ต.ค. 2561
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 30 ต.ค. 2561
4. สอบสัมภาษณ์ 4 พ.ย. 2561
5. ประกาศผลการคัดเลือก 8 พ.ย. 2561
6. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 12 – 15 พ.ย. 2561
7. ชำระเงินค่าลงทะเบียน 12 – 16 พ.ย. 2561
8. ปฐมนิเทศ กำหนดภายหลัง
9. เปิดภาคเรียน 13 ม.ค. 2562

**  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสัมภาษณ์   700   บาท ** 

ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์

 
อ่านรายละเอียดประกาศ
 

 

 

 

10Aug/18

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร AMM รุ่นที่ 2

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง AMM รุ่นที่ 2

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร AMM รุ่นที่ 2 ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร AMM รุ่นที่ 2 ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร AMM รุ่นที่ 2 ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร AMM รุ่นที่ 2 ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร AMM รุ่นที่ 2 ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร AMM รุ่นที่ 2 ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร AMM รุ่นที่ 2 ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร AMM รุ่นที่ 2 ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร AMM รุ่นที่ 2

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร AMM รุ่นที่ 2ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร AMM รุ่นที่ 2

09Aug/18
NIDA OPEN HOUSE 2018 - GSPA NIDA

NIDA OPEN HOUSE 2018 เปิดบ้าน แนะนำการเรียนต่อ ปริญญาโท-เอก มุมมองใหม่กับการเรียนในยุคดิจิทัล 4.0

NIDA OPEN HOUSE 2018 เปิดบ้าน แนะนำการเรียนต่อ ปริญญาโท-เอก มุมมองใหม่กับการเรียนในยุคดิจิทัล 4.0

วันศุกร์ที่ 7 กันายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.  I ห้องประชุมจีระ บุญมาก
อาคารสยามบรมราชกุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ลงทะเบียน 08.30 – 09.00 น. 

 NIDA OPEN HOUSE 2018 ช่วงเช้า: 09.00 – 12.00 น.    หัวข้อบรรยาย

  • เจาะลึกการพัฒนาเกม VR ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทย
  • ประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ทำอย่างไร…ประเทศไทยจะไร้โกง ?”NIDA OPEN HOUSE 2018 เปิดมุมมองการเรียนต่อ ปริญญาโท-เอก พร้อมเปิดมุมมองใหม่กับการเรียนในยุคดิจิทัล 4.0

 NIDA OPEN HOUSE 2018  ช่วงบ่าย: เวลา 09.00 – 12.00 น.    หัวข้อบรรยาย

  • อบรมภาษาอังกฤษ หัวข้อ “TOEIC: ทำเร็ว คะแนนดี”
  • แข่งขันตอบคำถามการท่องเที่ยว ภายใต้หัวข้อ “ท่องเที่ยวทั่วไทย ใคร ๆ ก็รู้”
  • VR GAME: LAND OF SMILES
  • ห้อง ปสช. สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต.
  • Keep it Cool: Do it Yourself
  • Think Like Economist
  • Design Thinking & Lego

เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ เล่มเกมและกิจกรรมของคณะต่าง ๆ พร้อมรับรางวัลมากมาย

Free  ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น .

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน: https://goo.gl/forms/GVkaLjjbcQ6jGYNj1