08Jun/22

ผลการคัดเลือก ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 32 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

05Jun/22

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 3

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3   หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 32     เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 09.00 – 17.30 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร  Read More…

02Jun/22

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

บทความวิจัยโดย ผศ. ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี รศ. ดร.ดนุวัศ สาคริก อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA ร่วมกับ Dr. Wonhyuk Cho – Victoria University of Wellington, New Zealand. เรื่อง Public Employee Use of Social Media at Work: Competency, Collaboration, andRead More…

01Jun/22

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 28

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 28 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 28      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น. คุณสมบัติผู้สมัคร      1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาRead More…

01Jun/22

สถาบันพร้อมปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562”

สถาบันพร้อมปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” ด้วยความเคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูล  สามารถศึกษารายละเอียดในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ทางเว็บไซต์ www.nida.ac.th หรือคลิกลิงก์  https://www.nida.ac.th/…/nida…/nida-dpo/privacy-policy  หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โปรดติดต่อ   สำนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 148 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  0-2727-3203 , 082 782 8931 (เฉพาะวันและเวลาทำการเท่านั้น)  Email : dpo-nida@nida.ac.th

31May/22

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 2

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง กำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด PDF ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์        

27May/22

ขอแสดงความยินดี รศ. ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

23May/22

ผลการคัดเลือก ปริญญาโท ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 29 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ 1) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565