28Dec/22

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 30

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี รุ่นที่ 30 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เอกสารประกาศ ใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งใน / ต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสมัครจริง 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรRead More…

28Dec/22

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ นครราชสีมา รุ่นที่ 33

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 33 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เอกสารประกาศ สมัครเรียนออนไลน์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งใน / ต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสมัครจริง 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ)Read More…

27Dec/22

นศ.ปริญญาโท ภาคปกติ เข้าร่วมโครงการเเลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2022

นางสาวเบญจมาศ พูลศิริ เเละ นายพงศ์กฤษฏิ์ หิรัญพูนสิน นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ (MPA English Program) เข้าร่วมโครงการเเลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2022 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2565 ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อ “Japan-Thailand Exchange-Japaneses Pop Culture”

27Dec/22

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน อดีตคณบดีได้ถึงแก่กรรม

ด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน อดีตคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA ได้ถึงแก่กรรม ในการนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรม ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ศาลา14 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรพ่าย กทมโดยมี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม นำโดยคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ โดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565

27Dec/22

บทความวิจัยโดย อ. ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์

ระบบราชการไทยกับการเข้าสู่มาตรฐานระหว่างประเทศ ด้านการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ: กรณีศึกษากรมที่ดินและกรมบังคับคดี “…การเข้าสู่มาตรฐานระหว่างประเทศด้านการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจส่งผลกระทบอย่างไรต่อความมีอิสระทางอำนาจในการบริหารจัดการ รูปแบบ อำนาจและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกันเอง…” บทความวิจัยโดย อ. ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA NIDA ศูนย์การศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี เรื่อง ระบบราชการไทยกับการเข้าสู่มาตรฐานระหว่างประเทศ ด้านการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ: กรณีศึกษากรมที่ดินและกรมบังคับคดี ตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565) คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม  

27Dec/22

เปิดบทสรุปเศรษฐกิจปีเสือลำบาก สแกนมุมมองวิกฤต โอกาสปี 2566

“เปิดบทสรุปเศรษฐกิจปีเสือลำบาก สแกนมุมมองวิกฤต โอกาสปี 2566” “เปิดบทสรุปเศรษฐกิจปีเสือลำบาก สแกนมุมมองวิกฤต โอกาสปี 2566” โดย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ให้สัมภาษณ์เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธ.ค. 65 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 8 ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thairath.co.th/business/feature/2586536

22Dec/22

ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 Download

20Dec/22

ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ พิษณุโลก ครั้งที่ 2/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 Download

20Dec/22

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 37

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 37 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เอกสารประกาศ แผ่นพับ ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งใน / ต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสมัครจริง 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรRead More…

16Dec/22

ขอเชิญบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา กับ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ขอเชิญบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา กับ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (นิด้า) ลดหย่อนภาษี ได้ 2 เท่า สามารถสแกนจ่ายได้ทุกธนาคาร ยอดบริจาคแจ้งไปยังกรมสรรพากรโดยตรง เพื่อให้ลดหย่อนภาษี