25Nov/22

ลงนามถวายพระพรและนำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าถวายฯ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ. ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ รวมทั้งตัวแทนบุคลากร ได้นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าถวายฯ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

25Nov/22

ขอแสดงความยินดี ผศ. ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง

ขอแสดงความยินดี แด่ ผศ.ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

25Nov/22

บรรยายพิเศษ การต่อต้านการทุจริตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (anti-corruption and sustainable development)

บรรยายพิเศษ การต่อต้านการทุจริตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (anti-corruption and sustainable development) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ได้รับเกียรติจาก ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) บรรยายพิเศษให้นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) ในหัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (anti-corruption and sustainable development) ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในรายวิชา รศ.6010 และวิชา รอ.6000 การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี รศ.ดร.ติญทรรศน์Read More…

23Nov/22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MPA ภาคพิเศษ สุราษฎร์ธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

18Nov/22

ศิษย์เก่าหลักสูตร MPPM ได้รับการแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชฑูตกัมพูชาประจำประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีแด่ คุณฮุน ซาเรือน ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM กทม) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชฑูตกัมพูชาประจำประเทศไทย

16Nov/22

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 17 2/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565   ดาวโหลดประกาศ

14Nov/22

Book Launch Event: “How to Make an Entrepreneurial State: Why Innovation Needs Bureaucra”

ด้วยความร่วมมือของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA, Thailand และ Tallinn University, Estonia. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Book Launch Event: “How to Make an Entrepreneurial State: Why Innovation Needs Bureaucra”   Moderator: Assoc. Prof. Dr.Ploy Suebvisesy, GSPA Dean Panelists – Prof.Read More…

14Nov/22

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่ 9

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่ 9 (Advanced Master of Management Program) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดาวโหลดประกาศ

10Nov/22

รับสมัครหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ จ.สุราษฎร์ธานี ครั้งที่3/2565

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวโหลดประกาศ